5 frågor om EU:s kommande due diligence-lag

I höst kommer EU-kommissionen att presentera ett lagförslag om due diligence som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Här är fem saker som ditt företag bör har koll på i höst.

Vad är human rights due diligence?

Human rights due diligence (HRDD) är en process för att identifiera, hantera och redovisa företagets risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. HRDD bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Enligt HRDD har företag ansvar för att förhindra, mildra och åtgärda överträdelser av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. HRDD skiljer sig från traditionell leverantörsgranskning genom att fokus ligger på företagets ”salient risks”, det vill säga de allvarligaste risker som företaget kan påverka, och i hela HRDD-processen bör berörda intressentgrupper involveras.

Varför är en EU-lag på väg? 

EU-kommissionen planerar i höst att presentera ett direktiv om hållbar bolagsstyrning där lagkravet om due diligence ingår. Det är en del av EU:s gröna giv (Green Deal) och knyter an till en rad åtgärden, däribland EU:s taxonomi, som ska accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Lagen är också en del av en större våg av lagstiftning om human rights due diligence. Medlemsländer såsom Tyskland och Frankrike har redan antagit due diligence-lagar och med detta finns ett ökat behov av harmonisering på EU-nivå. En EU-lag om due diligence har dessutom brett stöd från flera ledande företag, medlemsländer och civilsamhälle.

Vad kommer lagen att innefatta?

Detaljerna är ännu inte publicerade men EU-kommissionen har varit tydlig med att lagen kommer att bygga på riktlinjerna i FN:s och OECD:s principer för due diligence och företagsansvar. I mars publicerade dessutom EU-parlamentet en rapport med rekommendationer som förväntas ligga till grund för EU-kommissionens lagförslag. Följande rekommendationer ingår:   

  • Lagen ska kräva att företag identifierar, hanterar och åtgärdar negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och korruption i hela värdekedjan 
  • Reglerna ska gälla för alla företag som verkar på EU:s marknad, inklusive företag som är baserade utanför EU
  • Företag som inte lever upp till lagen riskerar böter och det ska vara möjligt för brottsoffer att ta företag till domstol under europeisk lag
  • Förbud av import av produkter kopplade till grova människorättskränkningar, till exempel tvångsarbete och barnarbete

När kommer lagen att vara på plats?

EU-kommissionen planerar att presentera förslaget till direktiv om hållbar bolagsstyrning under hösten 2021. Därefter väntar diskussioner och förhandlingar med medlemsländer, direktivet ska antas och medlemsländer ska implementera det på nationell nivå. Det är ännu oklart hur lång tid detta kommer att ta men om inga hinder dyker upp kan en svensk lag kan vara på plats inom två till tre år. 

Hur kan mitt företag förbereda sig?

Företag bör redan nu förbereda sig på kommande lagkrav om due diligence på EU-nivå och bland individuella medlemsländer. Ett första steg är att få ett helhetsgrepp om grundkrav och praktisk implementering av human rights due diligence. 

På ETI Sverige erbjuder vi bland annat verktyg, rådgivning och utbildningar inom human rights due diligence. Du kan läsa mer om vårt erbjudande här.

Du kan också se webbinariet Human rights due diligence – introduktion där vi går igenom grunderna i HRDD och hur företag kan börja förbereda sig på lagstifning.

Har du frågor om HRDD och hur ditt företag kan förbereda sig? Tveka inte att höra av dig till oss på info@etisweden.se!