15 december 2022

Avskogningsförordningen är slutförhandlad: fem viktigaste punkterna

Den 6 december 2022 avslutades förhandlingarna mellan ministerrådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen om den nya lagen för att minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsförstörelse. Syftet är att minska unionens bidrag till utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. Vi har listat de fem viktigaste punkterna utifrån vad som hittills är känt.

1. Vad omfattas?

Palmolja, nötkreatur, soja, kaffe, kakao, timmer och gummi samt produkter baserade på råvarorna, så som nötkött, möbler, choklad, tryckt papper, grillkol och palmoljebaserade derivat i exempelvis personliga hygienprodukter.

2. Vem omfattas?

Alla som tillgängliggör varorna på EU:s inre marknad eller exporterar produkterna från unionen.

3. Vilka är lagkraven?

Följande tre delar måste vara uppfyllda för att få placera varorna på EU:s inre marknad eller exportera dem:

  1. Varorna är spårbara till odlingsområdet som inte får ha avskogats efter den 31 december 2020.
  2. Varorna har producerats i enlighet med lagstiftning i produktionslandet.
  3. Varorna täcks av en tillbörlig aktsamhetsförklaring (due dilligence).

4. Vilka är sanktionerna?

Påföljder för bristande efterlevnad ska stå i proportion till miljöförstöringen och värdet av relevanta varor. Det högsta bötesbeloppet ska vara minst 4% av företagets årliga omsättning i EU.

Varje medlemsland åläggs att utföra årliga kontroller. Omfattningen av kontrollerna baseras på en klassificering för risken för avskogning i olika länder. Varje år ska medlemsländerna publicera och rapportera till kommissionen hur många kontroller som genomförts samt kontrollernas resultat.

5. När väntas lagen träda i kraft?

Lagen träder i kraft tidigast under andra halvan av 2024. Ministerrådet och kommissionen måste först formellt anta lagen och då kommer även lagtexten att offentliggöras. Därefter följer 18 månaders övergångsfas.

Vill du veta mer?

Har du frågor om avskogningsförordningen eller om hur ditt företag kan arbeta med soja och palmolja? Hör i så fall av dig till Miriam Thunborg på miriam.thundberg@etisverige.se.