17 augusti 2021

EU:s taxonomi mer än bara miljö – här är de sociala kraven

EU:s taxonomi kommer att bli ett viktigt verktyg för att uppnå omställningen mot ett hållbart samhälle. Hittills har mycket kretsat kring miljö och klimat, men vad många inte vet är att taxonomin också har en social dimension – och mer kan vara på väg. Vi går igenom vad detta innebär för företag och hur ni kan förbereda er.

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Det syftar till att hjälpa investerare att identifiera hållbara investeringar och på så sätt öka investeringar i hållbara verksamheter inom EU. 

Sex miljömål ingår i taxonomin:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

När träder den i kraft?

I december 2021 godkände EU:s medlemsländer de två första delegerade akterna gällande de klimatrelaterade målen. De trädde i kraft 1 januari 2022.

Från och med 1 januari 2022 ska icke-finansiella företag redovisa hur stor del av omsättningen som uppfyller klimatmålen. Från 1 januari 2023 ska de rapportera i vilken utsträckning deras verksamhet är förenlig med taxonomin.

Kriterier för de återstående fyra målen väntas att antas under andra halvan av 2022 och träda i kraft januari 2023.

Vilka företag omfattas?

Taxonomin inkluderar företag som omfattas av EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering, vilket för närvarande är företag med fler än 500 anställda.

Från och med 1 januari 2023 kommer rapporteringskraven utvidgas i och med att Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) träder i kraft. Det kommer då att omfatta större bolag som uppfyller två av tre kriterier: omsättning på över €40 miljoner, balansräkningstillgångar på över €20 miljoner, över 250 anställda.

Från och med 1 januari 2026 kommer även små- och medelstora företag (SME:s), med undantag för mikroföretag, att omfattas av rapporteringskraven och EU:s taxonomi.

Hur klassas en ekonomisk verksamhet som hållbar?

För att en ekonomisk verksamhet ska klassas som hållbar enligt taxonomin behöver den leva upp till tre kriterier:

  • Bidra väsentligen till ett eller flera fastställda miljömål
  • Inte orsaka betydande skada inom övriga miljömål
  • Uppfylla minimikrav inom social hållbarhet

Mycket har redan skrivits om de två första kriterierna, men hur uppfyller företag det tredje? Och hur definiseras social hållbarhet?

Taxonomins sociala dimension

För att uppfylla taxonomins tredje kriterium ”minimikrav inom hållbarhet” ska en ekonomisk aktivitet utföras i enhet med internationella principer om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. I rapporten som ligger till grund för EU:s taxonomi står följande:

For an economic activity to be Taxonomy-aligned, the activity should be carried out “in alignment with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including the International Labour Organisation’s (‘ILO’) declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, the eight ILO core conventions and the International Bill of Human Rights.” 

Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance; March 2020

För att efterleva dessa principer ska företag genomföra human rights due diligence för att identifiera, hantera och redovisa sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Det innebär att företagen ska ha en riskhanteringsprocess på plats som involverar relevanta intressenter och hanterar de allvarligaste riskerna i värdekedjan. 

Flera länder har, eller är på väg att anta, lagar om krav på human rights due diligence och på EU-nivå förbereds nu ett direktiv som väntas bli svensk lag inom några år. Taxonomin knyter därmed an till kommande EU-lagstiftning som företag bör förbereda sig på.

Så hur genomför man en human rights due diligence? ETI Sverige håller föreläsningar och utbildningar på ämnet:

Läs mer om ETI Sveriges utbud inom human rights due diligence här.

Förslag om en social taxonomi

I juli 2021 publicerade EU-kommissionen en rapport som föreslår att taxonomin utvidgas för att inkludera sociala hållbarhetsmål, en så kallad ”social taxonomi”. Förslaget bygger på internationellt förankrade principer däribland FN:s och OECD:s riktlinjer och innefattar såväl mänskliga rättigheter som hållbar bolagsstyrning.

Arbetsgruppen för den sociala taxonomin har publicerade ett slutligt underlaget till EU-kommissionen i februari 2022. Läs rapporten här.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om EU:s taxonomi eller human rights due diligence tveka inte att höra av dig till oss på info@etisweden.se.