EU:s taxonomi mer än bara miljö – här är de sociala kraven

EU:s taxonomi kommer att bli ett viktigt verktyg för att uppnå omställningen mot ett hållbart samhälle. Hittills har mycket kretsat kring miljö och klimat, men vad många inte vet är att taxonomin också har en social dimension – och mer kan vara på väg. Vi går igenom vad detta innebär för företag och hur ni kan förbereda er.

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Det syftar till att hjälpa investerare att identifiera hållbara investeringar och på så sätt öka investeringar i hållbara verksamheter inom EU. 

Sex miljömål ingår i taxonomin:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning av klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

I dagsläget fokuserar EU på att fastställa kriterier för de två första målen som gäller klimat. Kriterierna för klimatmålen kommer att träda i kraft i januari 2022. För de återstående fyra miljömålen kommer kriterier att tas fram som träder i kraft i januari 2023. 

Vilka företag omfattas?

Taxonomin inkluderar företag som omfattas av EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering, vilket för närvarande är företag med fler än 500 anställda. EU-kommissionen vill dock utvidga rapporteringskravet och i april 2021 lades ett förslag fram om att inkludera alla stora företag och börsnoterade bolag (med undantag för mikroföretag). 

Hur klassas en ekonomisk verksamhet som hållbar?

För att en ekonomisk verksamhet ska klassas som hållbar enligt taxonomin behöver den leva upp till tre kriterier:

  • Bidra väsentligen till ett eller flera fastställda miljömål
  • Inte orsaka betydande skada inom övriga miljömål
  • Uppfylla minimikrav inom social hållbarhet

Mycket har redan skrivits om de två första kriterierna, men hur uppfyller företag det tredje? Och vad är kopplingen till social hållbarhet?

Taxonomins sociala dimension

För att uppfylla taxonomins tredje kriterium ”minimikrav inom hållbarhet” ska en ekonomisk aktivitet utföras i enhet med internationella principer om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. I rapporten som ligger till grund för EU:s taxonomi står följande:

For an economic activity to be Taxonomy-aligned, the activity should be carried out “in alignment with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including the International Labour Organisation’s (‘ILO’) declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, the eight ILO core conventions and the International Bill of Human Rights.” 

– Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance; March 2020

För att efterleva dessa principer ska företag genomföra human rights due diligence för att identifiera, hantera och redovisa sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Det innebär att företagen ska ha en riskhanteringsprocess på plats som involverar relevanta intressenter och hanterar de allvarligaste riskerna i värdekedjan. 

Flera länder har, eller är på väg att anta, lagar om krav på human rights due diligence och på EU-nivå förbereds nu ett direktiv som väntas bli svensk lag inom några år. Taxonomin knyter därmed an till kommande EU-lagstiftning som företag bör förbereda sig på.

Så hur genomför man en HRDD? ETI Sverige håller i höst två evenemang där vi går igenom grundkrav och metoder:

Förslag om en social taxonomi

I juli 2021 publicerade EU-kommissionen en rapport som föreslår att taxonomin utvidgas för att inkludera sociala hållbarhetsmål, en så kallad ”social taxonomi”. Förslaget bygger på internationellt förankrade principer däribland FN:s och OECD:s riktlinjer och innefattar såväl mänskliga rättigheter som hållbar bolagsstyrning.

I augusti 2021 hölls en publik konsultation om förslaget. Resultat och slutsatser beslut om nästa steg kommer att publiceras senare i år.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om EU:s taxonomi eller human rights due diligence tveka inte att höra av dig till oss på info@etisweden.se!