16 september 2022

Förbud av produkter tillverkade med tvångsarbete – förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som ska förbjuda produkter som tillverkats med tvångsarbete på EU:s inre marknad. Det kommer två veckor efter en FN-rapport som bekräftar den kinesiska statens övergrepp om uigurer i Xinjiang. ETI Sverige välkomnar lagförslaget och uppmanar till krafttag gällande Kina.

Lagförslaget presenterades den 14 september 2022 och syftar till att förbjuda produkter som tillverkats med tvångsarbete på EU:s inre marknad samt för export till tredje land. Förbudet omfattar alla produkter, tillverkade i eller importerade till EU, där tvångsarbete förekommit i någon del i produktionsledet.

Vid misstanke om tvångsarbete ska nationella myndigheter genomföra utredningar och, om tvångsarbete kan bevisas, ta bort produkten från marknaden och förbjuda försäljning och export. Information kommer bland annat att hämtas från civilsamhället och en gemensam databas över risker för tvångsarbete med fokus på högriskprodukter- och geografiska områden.

Lagen omfattar alla företag men tar hänsyn till små- och medelstora företag då utredningar kommer att väga in berörda verksamheters storlek och resurser. Företag kommer även att få tillgång till verktyg och en guide som ska publiceras 18 månader före lagen börjar gälla.

Ger klarhet för företag

Tvångsarbete är en av de allvarligaste kränkningarna av arbetstagares rättigheter, men trots att frågan har uppmärksammats mycket de senaste åren har dess förekomst ökat. Enligt en färsk rapport från ILO är 27,6 miljoner människor fast i tvångsarbete världen över, varav 86% i privat sektor.

EU-kommissionens lagförslag visar att detta är en prioriterad fråga på EU-nivå och att varor som tillverkats med tvångsarbete inte accepteras på den europeiska marknaden. Detta ger klarhet för företag som bör kartlägga och hantera risker i enlighet med FN:s och OECD:s riktlinjer.

Lagen skiljer sig dock från liknande lagar, som EU:s direktiv om avskogning och USA:s Uyghur Forced Labour Prevention Act, då bevisbördan flyttas från företag till nationella myndigheter. För att lagen ska vara effektiv är det avgörande att nationella myndigheter får tillräckligt med stöd och resurser för att utföra grundliga utredningar vid misstanke om tvångsarbete.

Xinjiang-frågan kräver politisk påtryckning

Den kinesiska statens koppling till tvångsarbete av uigurer och andra muslimska minoriteter i Xinjiang nämns inte i förslaget men är troligtvis en starkt bidragande orsak till att EU-kommissionen agerar så starkt på frågan.

Om lagen träder i kraft har den potential att förhindra import av kinesiska varor som tillverkats med tvångsarbete, men för att hantera Xinjiang-frågan krävs politiska påtryckningar och riktlinjer här och nu.

ETI Sveriges verksamhetschef intervjuades i Aktuell Hållbarhet i samband med publiceringen av lagförslaget. Han säger:

”De senaste två åren har det blivit allt tydligare vad som hänt i Xinjiang och nu måste företagen kartlägga sina leverantörskedjor för att se om de har kopplingar till Xinjiang. I dagsläget finns inga möjligheter att kontrollera leverantörer i Xinjiang och då bör företagen dra sig ur när det rör sig om så allvarliga kränkningar.

EU och svenska regeringen säger att företag ska jobba med due diligence, men jag har aldrig hört någon säga vad det i praktiken innebär när det gäller tvångsarbete i Kina. Om det inte går att påverka i positiv riktning så har man ett ansvar att dra sig ur. Påtryckningarna på Kina måste komma på branschnivå eller internationell nivå, från EU och ILO”.

Henrik Lindholm, Aktuell Hållbarhet 2022-09-15

Nästa steg

Lagförslaget kommer nu att diskuteras och godkännas av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. Efter att lagen har antagits dröjer det 24 månader innan den börjar gälla.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tvångsarbete och situationen i Kina? Kontakta i så fall Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisverige.se.