4 april 2023

Kick-off för samarbetsprojekt i marockanska jordbrukssektorn

I mitten av mars organiserade ETI Sverige och Oxfam rundabordssamtal i Agadir, Marocko, som samlade svenska företag, deras leverantörer och intressenter för att diskutera hur vi gemensamt kan hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter vid produktion av frukt och grönsaker i Marocko. Detta är starten på ett nytt samarbetsprojekt där nästa fas är att fördjupa sig inom tre prioriterade frågor.

Rundabordssamtalen i Agadir var de första av sitt slag där svenska och marockanska aktörer satt tillsammans och diskuterade utmaningar och vägar framåt för att stärka mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i jordbrukssektorn i Marocko.

I samtalen deltog ETI Sveriges medlemmar ICA, Greenfood, Axfood, Coop och Oxfam. Förutom nämnda organisationer så deltog även ett tiotal av företagsmedlemmarnas marockanska leverantörer, inklusive några europeiska och internationella leverantörer. Deltog gjorde även standardägaren GLOBAL G.A.P.

Efter rundabordssamtalet med leverantörerna hölls ett möte där fackföreningar och ett stort antal civilsamhällsorganisationer deltog. Representanterna gav en samlad bild av vilka utmaningar som sektorn står inför till exempel i transportfrågan, vattenfrågan och gällande ett ökat behov av ett forum för att dela erfarenheter inom jordbrukssektorn. Samma dag besökte den svenska delegationen också ett packhus hos en leverantör med syftet att öka förståelse och kunskapen om sektorn.

Delegationen träffar intressenter såsom fackföreningar och ett stort antal civilsamhällesorganisationer.

Jordbrukssektorn i Marocko

Marocko är det 15:e viktigaste exportlandet i världen för jordbruksprodukter. Den huvudsakliga exporten går till Spanien, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Bär (blåbär, hallon och jordgubbar) är den produkt som exporteras mest, därefter mandarin och citrus. En stor del av produktionen är lokaliserad i södra Marocko, i regionen Souss-Massa. Konkurrerande producentländer är exempelvis Spanien och Egypten. Till svenska marknaden importeras bland annat tomater, citrus och bär.

Mänskliga rättigheter inom jordbruket i Marocko

Situationen för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatens principer uppvisar brister men ansträngningar görs på flera områden. Handlingsutrymmet för delar av civilsamhället är begränsat. Jordbrukssektorn kännetecknas av större koncerner som vanligtvis har ett eller flera packhus och som arbetar med ett flertal odlare. Utmaningar när det gäller kränkningar mot mänskliga rättigheter är ofta fler på farm-nivå än på packhus-nivå.

En av frågorna som lyftes på mötena var osäkra transporter, inte minst för säsongsarbetare som ofta måste ta sig långa avstånd för att ta sig till arbetet. Infrastrukturen är ofta bristande med dåligt underhållna vägar. Kort efter hemkomsten till Sverige nåddes vi också av den hemska nyheten att tolv jordbruksarbetare i Rabat-Kenitra-regionen precis hade dött i en trafikolycka och att ytterligare en 20-tal personer var skadade och fortfarande vårdades på sjukhus.

I samtalen med civilsamhällesorganisationer blev det tydligt att könsbaserat våld och sexuella trakasserier är utbrett. Många civilsamhällesorganisationer som vi mötte arbetar med frågan. Många arbetare, särskilt kvinnor, känner inte till sina rättigheter och det finns ett stort behov av utbildning. Brist på daghem gör att barn upp till 3 år får sömntabletter medan föräldrarna måste jobba. Behovet av sjukvård är också stort, särskilt i relation till försäkringen CNSS, som alla arbetare inte har tillgång till.

I rundabordssamtalen diskuterades också möjligheten för arbetare att föra fram sin talan genom klagomålsmekanismer och dess effektivitet. Hur kan vi få dem att fungera bättre och hur kan olika köpare påverka så att det inte sätts upp parallella klagomålsmekanismer för varje enskild köpare hos samma leverantör? Det blev också tydligt att standarder och certifieringar kan vara en del av lösningen men möter inte alla utmaningar som branschen står inför.

Ovanifrån från vänster: Anna Klenell Greenfood, Leo van Mulekom Global G.A.P., Stefano Minischetti Dole Nordic och Jonas Larsson, Greenpac på besök hos en leverantör.

Tre fokusområden

Syftet med mötena var att tillsammans med intressenter i Marocko gemensamt skapa en grund för kommande samarbete och att gemensamt identifiera tre utmaningar som projektet kommer att arbeta vidare med. Följande tre frågor identifierades:

  • Transport av arbetare
  • Ansvarsfulla inköpsmetoder
  • Certifiering

Med utgångspunkt från fokusområdena kommer ETI Sverige och Oxfam under våren att hålla tre fördjupande rundabordssamtal digitalt på respektive ämne. Därefter kommer en sammanställning att göras i början på hösten 2023 med förslag på hur projektet ska tas vidare.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om projektet kontakta gärna projektledare Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.