17 november 2022

Leverantörsarbete i Kina efter FN:s rapport om Xinjiang

I augusti 2022 publicerade FN en rapport som bekräftar att den kinesiska staten utsätter uigurer och minoriteter i Xinjiang för tvångsarbete och andra allvarliga människorättskränkningar. Samtidigt är det allt svårare för företag att följa upp och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter i kinesiska leverantörsled. Så hur kan företag agera ansvarsfullt i Kina?

Den 21 oktober samlades ETI Sveriges arbetsgrupp om Kina för att diskutera den senaste utvecklingen och hur företag kan hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter. Mötet gästades av Malin Oud, chef för Raoul Wallenberg-institutets Kina-program, som har arbetat med frågor som rör Kina och mänskliga rättigheter i över 30 år.

Lägesrapport om Kina och Xinjiang

För att förstå situationen i Xinjiang är det viktigt att känna till den större utvecklingen i Kina det senaste decenniet. På mötet gick Malin Oud igenom några av de viktigaste händelserna:

 • Kina vill vara en global ledare som sätter den internationella dagordningen, är med och formulerar våra gemensamma utmaningar och internationella regler.
 • Det politiska utrymmet har krympt och det finns allt färre oberoende civilsamhällsorganisationer, något som försvårar företags due diligence-arbete.
 • Kinas har en dominant position i många globala värdekedjor. Landet använder i allt högre grad sitt ekonomiska inflytande och initiativ som Belt and Road Initiative för att pressa länder att agera i enlighet med Kinas intressen.
 • Flera lagar har inrättats som gör det möjligt att vidta åtgärder mot individer, organisationer och stater som anses skada Kinas intressen, bland annat en anti-sanktionslag och en nationell säkerhetslag med extraterritoriell komponent.
 • Kinas anti-covid-politik med nedstängningar och kontroller väntas fortsätta lång tid framöver.

Kinas behandling av uigurer och muslimska grupper i Xinjiang bör också ses i en större kontext av historisk förföljelse av minoritetsgrupper i Kina. Det är även en viktig strategisk fråga som knyter an till Kinas ”One-China policy” och det ekonomiskt viktiga Belt and Road Initiative som går igenom Xinjiang.

Kina har reagerat starkt på omvärldens kritik och inte minst FN:s rapport som anses vara en ”fars” orkestrerad av USA och ett antal västmakter. Liknande kritik framförs mot USA:s Uyghur Forced Labour Prevention Act som sägs vara en del av ett ”kallt krig” mot Kina.

Hur kan företag agera ansvarsfullt?

Tvångsarbete och allvarliga människorättskränkningar kopplas till produktion av bland annat solceller, bomull och tomater som exporteras till företag i Europa. Samtidigt är det mycket svårt att utföra effektiv human rights due diligence (HRDD) i Kina. Företag och organisationer som följer upp arbetsförhållanden har satts under hård press, bland annat stängdes revisionsföretaget Verités Kina-kontor ned 2021 efter att de medverkade i rapporter som avslöjat tvångsarbete.

Reaktionen från många företag har varit att antingen försöka lämna Kina eller fortsätta med ”business as usual”. Malin Oud menar på att det finns mycket däremellan som företag kan göra för att agera ansvarsfullt.

I första hand rekommenderar hon att företag försöker göra en riskanalys för att identifiera och begränsa de största riskerna. Här bör företag ta hjälp av extern expertis så som experter på Kina, fackförbund och civilsamhällesorganisationer med kompetens på området, men också vända sig till källor i Kina, till exempel China Labour Bulletin. I de fall företag inte kan påverka allvarliga risker i sina leverantörsled är Malins råd att diversifiera och minska beroendet av Kina.

ETI Sverige har sedan tidigare gått ur med liknande rekommendationer till sina medlemmar:

 1. Kartlägg leverantörskedjan för att identifiera om kopplingar finns till Xinjiang.
 2. Undvik produktion i Xinjiang så länge det inte går att kontrollera om tvångsarbete används.
 3. Förstärk kontroller i övriga Kina för att säkerställa att tvångsförflyttade arbetare inte används.

Rekommendationer gällande tvångsarbete

Även om det är svårt att kontrollera sina leverantörer i Kina så finns det metoder för att få en bättre bild av situationen. Ett företag på mötet berättade att de har återupptagit revisioner i Kina och nu fokuserar på frågor som rekryteringsmetoder och diskriminering för att på så sätt kunna identifiera leverantörer där det finns hög risk för tvångsarbete. Genom att undvika att fråga rakt ut om tvångsarbete undviker företag också att utsätta personal för risker.

Henrik Lindholm, ETI Sveriges verksamhetschef, gick igenom fem sätt som företag kan kontrollera leverantörer i Kina:

 1. Gå igenom offentligt tillgängliga listor, till exempel USA:s sanktionslista över företag och The Bureau of International Labor Affairs lista på produkter som misstänks ha tillverkats med barnarbete eller tvångsarbete.
 2. Undersök strukturen på det företag du jobbar med. Är det statligt, vilket företag äger din leverantör, vilka joint ventures och dotterbolag har leverantören?
 3. Undersök kopplingar till Xinjiang genom företagets leverantörer, dess ägare, joint ventures osv. Utgå till en början från de adresser du har.
 4. Besök leverantörer och genomför kontroller av arbetsförhållanden. Fokusera på diskriminering och rekrytering och använd ILO:s indikatorer på tvångsarbete. Prata om frågor kopplade till Xinjiang på ett indirekt sätt.
 5. Använd internet. Det finns flera sätt att hitta information om situationen på fabriksnivå, till exempel officiella kinesiska dokument och information som arbetare delar online. Detta kräver dock stor lokal kunskap. Det finns i dagsläget organisationer och konsulter som erbjuder tjänster inom detta område.

Gemensamt påverkansarbete

Utöver riskhantering hos befintliga leverantörer i Kina kan företag engagera sig i samarbeten för att påverka den större kontexten i Xinjiang och Kina. Det finns redan branschsamarbeten som engagerar sig och har uppnått en del förändringar.

Malin Oud påpekade dock att det är mycket svårt att påverka Kinas hållning i frågan. Det är viktigt att påverkansarbete tar hänsyn till det rättighetsbaserade FN-systemet och inte bara samlar aktörer inom EU men också får med länder i det globala syd.

Vill du veta mer?

ETI Sverige kommer tillsammans med våra medlemmar fortsätta undersöka hur vi kan säkra våra leverantörsled i Kina. Arbetet kommer fokusera dels på den politiska utvecklingen i landet, dels på de praktiska verktyg som finns för att jobba med uppföljning och förbättringar av leverantörer.

Är du intresserad av att delta i ETI Sveriges arbetsgrupp om Kina? Kontakta oss på info@etisverige.se.