Leverantörsarbete i krisområden: Ukraina, Sri Lanka, Myanmar

Just nu pågår flera allvarliga kriser runtom i världen med konsekvenser för globala leverantörskedjor och arbetares rättigheter. ETI-organisationerna följer utvecklingen noggrant och arbetar med våra medlemmar för att hantera pågående kriser i Ukraina, Sri Lanka och Myanmar. Nedan följer en sammanfattning.

Kriser och konflikter kan slå hårt mot leverantörer och medföra förhöjda risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Exempel är hot och våld mot fackligt aktiva, svårigheter att säkra betalningar till anställda, begränsningar av import av insatsvaror och att verksamheter temporärt måste stängas ner.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter, en roll som förstärks när statens skyldighet att skydda påverkas och ”efterlevnad av mänskliga rättigheter inte kan förväntas fungera som avsett”.

I sådana kontexter bör företag, i samarbete med berörda parter, bör stärka sitt due diligence-arbete för att identifiera, förhindra, begränsa och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter. FN:s principerna ligger till grund för ETI-organisationernas rekommendationer och arbete med våra medlemmar.

Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter och har stora konsekvenser för globala leverantörskedjor. Flera miljoner människor är på flykt, företag kan inte upprätthålla sina verksamheter, ta emot import, exportera färdiga varor eller säkra betalning för utfört arbete. Samtidigt söker människor på flykt (”displaced workers”) jobb i och utanför Ukraina, vilket medför nya risker och utmaningar gällande mänskliga rättigheter.

Vad gör ETI-organisationerna?

I mars publicerade ETI i Storbritannien rekommendationer om hur företag kan agera ansvarsfullt och stötta sina leverantörer i Ukraina.

ETI organiserar dessutom regelbundna möten utifrån olika teman för att stötta medlemmar som påverkas av kriget. Arbetet fortlöper och utvecklas utifrån rådande situation. För närvarande finns fyra arbetsgrupper: ”displaced workers”, logistik/omorganisering av leverantörskedjor, leverantörer i Ukraina och säsongsarbete i Europa.

Sri Lanka

Sri Lanka genomgår just nu den djupaste ekonomiska krisen sedan självständigheten 1948. Inflationen är rekordhög, det råder brist på utländsk valuta, mat, bränsle och andra förnödenheter. Krisen slår även hårt mot landets export där textil- och livsmedel är två av de största sektorerna.

Vad gör ETI-organisationerna?

ETI håller just nu på att utveckla rekommendationer till företag som köper in varor från Sri Lanka. Rekommendationerna kommer att publiceras på ETI Sveriges hemsida inom kort.

Myanmar

I februari 2021 genomfördes en militärkupp i Myanmar. Enligt FN har över 1000 människor dödats av säkerhetsstyrkorna under det år som gått. På flera håll i landet pågår vad som nu beskrivs som inbördeskrig mellan militären och motståndsgrupper. Fackföreningar rapporterar om stora svårigheter att verka i landet. Hittills har 54 fackföreningsaktiva dödats och minst 279 fackföreningsledare och arbetsrättsaktivister har fängslats.

Med anledning av militärkuppen har ILO inrättat en kommission för att undersöka försämringen av arbetstagares rättigheter, något som ETI-organisationerna ser allvarligt på.

Vad gör ETI-organisationerna?

Under 2021 publicerade ETI rekommendationer för företag som köper in varor från Myanmar. På grund av det försämrade läget uppdaterades rekommendationerna i maj 2022. Företag uppmanas nu att:

  • avstå från att, för närvarande, göra ytterligare investeringar i Myanmar
  • fortsätta engagera sig med fackföreningar på ett meningsfullt sätt både lokalt och internationellt.

ETI genomför även en oberoende studie som undersöker hur företag som har leverantörer i Myanmar kan agera utifrån situationen kopplat till mänskliga rättigheter.

Läs hela ETI:s uttalande här.

Vill du veta med?

ETI Sverige och våra systerorganisationer fortsätter att arbeta med våra medlemmar för att hantera pågående kriser. Regelbundna möten hålls och riktlinjer utvecklas kontinuerligt med syfte att gemensamt stötta företag och arbetstagare i krisområden.

Har ditt företag leverantörskedjor i Ukraina, Sri Lanka eller Myanmar och vill veta mer om ETI Sveriges stöd och hur ni kan agera ansvarsfullt? Hör i så fall av dig till oss på info@etisverige.se.

Bild: protester mot regeringen i Sri Lanka. Credit: Ehimetalor Akhere Unuabona via Unsplash.