8 juli 2022

Norges lag om due diligence träder i kraft – vad innebär det för svenska företag?

Den 1 juli 2022 trädde åpenhetsloven i kraft i Norge. Lagen kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Den omfattar cirka 8 800 stora och medelstora företag, inklusive svenska företag på den norska marknaden.

Åpenhetsloven, eller på svenska ”öppenhetslagen”, syftar till att främja företags respekt för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter samt att säkerställa att allmänheten har information om hur företag hanterar negativ påverkan. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Den norska lagen är en av flera lagar och regler om due diligence som är på väg i Europa och en av de mest ambitiösa i sitt slag. Så vad innebär den för svenska företag? Här är en sammanfattning av lagens innehåll.

Vem omfattas?

Lagen omfattar stora och medelstora företag på den norska marknaden som uppfyller två av tre kriterier:

 1. försäljningsintäkter på 70 miljoner NOK
 2. balansomslutning på 35 miljoner NOK
 3. 50 eller fler anställda

Det inkluderar både verksamheter som är hemmahörande i Norge och utländska verksamheter som erbjuder varor och tjänster i Norge och som är skatteskyldiga i landet. För svenska företag med dotterbolag i Norge berörs enbart den verksamhet som är skatteskyldig i landet, inte hela koncernen.

Hur långt sträcker sig ansvaret?

Lagen omfattar företags egen verksamhet, dotterbolag, direkta och indirekta leverantörer samt affärspartners som levererar varor och tjänster direkt till företaget.

Vad kräver lagen?

Företag ska uppfylla tre kriterier för att efterleva lagen.

1. Due diligence

Företag ska utföra due diligence (tillbörlig aktsamhet) i enlighet med OECD:s riktlinjer för due diligence. Följande steg ingår:

 1. förankra ansvarsfullt företagande i företagets riktlinjer
 2. kartlägga och bedöma faktisk och potentiell negativ påverkan för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
 3. genomför lämpliga åtgärder för att upphöra med, förhindra och begränsa negativ påverkan
 4. följa upp genomförande och resultat av åtgärderna
 5. kommunicera med berörda intressenter och rättighetshavare om hur påverkan hanteras
 6. tillhandahålla eller samverka för gottgörande åtgärder och kompensation när detta krävs.

Due diligence ska utföras regelbundet och i proportion till företagets storlek, karaktär, verksamhetens sammanhang samt allvarlighetsgrad och sannolikhet för negativ påverkan.

2. Redovisning

Företag ska redovisa hur de arbetar med due diligence. Redovisningen ska minst omfatta:

 1. en översiktlig beskrivning av företagets organisation, verksamhetsområden, riktlinjer och rutiner för att hantera faktiskt och potentiell negativ påverkan
 2. information om faktiskt negativ påverkan och väsentliga risker som identifierats genom due diligence-analysen
 3. information om åtgärder som företaget har genomfört eller planerar att genomföra för att förhindra, begränsa och avbryta negativ påverkan, samt resultat eller väntade resultat av dessa åtgärder.

Redovisningen ska vara lättillgänglig på företagets hemsida och utgöra en del av företagets rapportering om socialt ansvar. I företagets årsredovisning ska det framgå var informationen går att hitta.

Redovisningen ska offentliggöras senast den 30 juni varje år eller om större förändringar har skett i företagets riskbedömning.

3. Transparens

Det som gör den norska lagen unik i sitt slag är ett extra krav på transparens eller ”informationsplikt”. Såväl individer som organisationer kan begära att företag överlämnar information om hur de hanterar faktisk och potentiell negativ påverkan.

Företag ska i så fall lämna informationen i skrift inom rimlig tid, i de flesta fall tre veckor. Det är dock möjligt att neka förfrågan om den är orimlig, saknar tillräcklig grund eller omfattar personlig- eller konkurrensdata.

Vilka är sanktionerna?

Lagen ses över av Forbruketilsynet (norska motsvarigheten till Konsumentverket). Vid överträdelser kan böter utfärdas, både till individer och till företaget. Lagen innefattar däremot inget civilrättsliga påföljder.

Har du frågor?

ETI Sveriges systerorganisation Etisk Handel Norge har publicerat en Q&A med svar på några av de vanligaste frågorna.

ETI Sverige erbjuder utbildningar, rådgivning och verktyg som hjälper företag att förbereda sig på kommande lagkrav om due diligence. Har du frågor om den norska lagen eller ditt företags due diligence-arbete? Kontakta i så fall Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se. 

Foto: Stortinget i Oslo. Credit Wolfmann via Wikimedia.