Norges lag om due diligence träder i kraft – vad innebär det för svenska företag?

Den 1 juli 2022 trädde åpenhetsloven i kraft i Norge. Lagen kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Den omfattar cirka 8 800 stora och medelstora företag, inklusive svenska företag på den norska marknaden.

Åpenhetsloven, eller på svenska ”öppenhetslagen”, syftar till att främja företags respekt för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter samt att säkerställa att allmänheten har information om hur företag hanterar negativ påverkan. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Den norska lagen är en av flera lagar och regler om due diligence som är på gång i Europa, och en av de mest ambitiösa i sitt slag. Så vad innebär den för svenska företag? Här är en sammanfattning av lagens innehåll.

Vem omfattas?

Lagen omfattar stora och medelstora företag på den norska marknaden som uppfyller två av tre kriterier:

  1. försäljningsintäkter på 70 miljoner NOK
  2. balansomslutning på 35 miljoner NOK
  3. 50 eller fler anställda

Det inkluderar både verksamheter som är hemmahörande i Norge och utländska verksamheter som erbjuder varor och tjänster i Norge och som är skatteskyldiga i landet. För svenska företag med dotterbolag i Norge berörs enbart den verksamhet som är skatteskyldig i landet, inte hela koncernen.

Vad kräver lagen?

Företag ska uppfylla tre kriterier för att efterleva lagen.

1. Implementera och utför due diligence

Till att börja med ska företag utföra due diligence för att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra faktisk och potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i enlighet med OECD:s riktlinjer för due diligence. Processen består av sex steg:

  1. Införliva ansvarsfullt företagande i policyer och ledningssystem
  2. Identifiera och utvärdera negativ påverkan
  3. Upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
  4. Följ upp genomförande och resultat
  5. Informera om hur påverkan hanteras
  6. Arbeta för eller samverka till att negativ påverkan avhjälps vid behov

Arbetet ska omfatta såväl den egna verksamheten och dotterbolag som direkta och indirekta leverantörer samt affärspartners. En viktig del i arbetet är att prioritera de mest väsentliga riskerna och detta ska göras i samverkan med intressenter, framförallt berörda parter.

2. Redovisa risker och hur de åtgärdats

Företag har även en skyldighet att redovisa sitt due diligence-arbete. Det innefattar en beskrivning av företagets struktur och processer, negativ påverkan som identifierats och hur företag har agerat för att åtgärda dessa.

Informationen ska vara tillgänglig på företagets hemsida och uppdateras årligen eller om större förändringar sker. Den första rapporten ska publiceras senast den 30 juni 2023.

3. Överlämna information till allmänheten

Det som gör den norska lagen unik i sitt slag är ett extra krav på transparens eller ”informationsplikt”. Såväl individer som organisationer kan begära att företag överlämnar information om hur de hanterat faktiskt och potentiell negativ påverkan.

Företag ska i så fall lämna informationen i skrift inom rimlig tid, i de flesta fall tre veckor. Det är dock möjligt att neka förfrågan om den är uppenbarligen orimlig, saknar tillräcklig grund eller omfattar personlig- eller konkurrensdata.

Vilka är sanktionerna?

Lagen ses över av Forbruketilsynet (norska motsvarigheten till Konsumentverket). Vid överträdelser kan böter utfärdas, både till individer och till företaget. Lagen innefattar däremot inget civilrättsliga påföljder.

Har du frågor?

ETI Sveriges systerorganisation Etisk Handel Norge har publicerat en Q&A med svar på några av de vanligaste frågorna. De håller även regelbundet öppna webbinarier om åpenhetsloven som går att finna på deras hemsida.

ETI Sverige erbjuder utbildningar, rådgivning och verktyg som hjälper företag att förbereda sig på kommande lagkrav om due diligence. Har du frågor om den norska lagen eller ditt företags due diligence-arbete? Kontakta i så fall Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisverige.se. 

Foto: Stortinget i Oslo. Credit Wolfmann via Wikimedia.