19 oktober 2022

På gång i Svenska plattformen för riskgrödor

Sedan lanseringen i april 2022 har mycket hänt i Svenska plattformen för riskgrödor. Plattformen har nu närmare 30 medlemmar och flera aktiviteter på gång för att accelerera arbetet mot mer hållbar produktion av soja och palmolja. Nya medlemmar välkomnas att ansluta.

Svenska plattformen för riskgrödor är ett initiativ som samlar företag och organisationer för att gemensamt arbeta för hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor. Till en början fokuserar plattformen på soja och palmolja men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Här är en sammanfattning om vad som är på gång inom plattformen:

Medlemmar

Sedan lanseringen har fem nya medlemmar tillkommit: Kronfågel, Svensk Fågel, Ingelsta Kalkon, Guldfågeln och Menigo.

Plattformen har nu totalt 29 medlemmar som representera stora delar av värdekedjan från foder- och livsmedelsframställning, livsmedelsproducenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer.

Åtaganden

Alla medlemmar i plattformen antar ett medlemsåtagande om att ta ansvar för och delta i branschöverskridande samverkan för att bidra till en mer hållbar produktion av och handel med riskgrödor.

Dessutom ska medlemmar anta specifika åtaganden för soja och palmolja. Dessa åtaganden håller nu på att färdigställas och kommer att publiceras på hemsidan. Det långsiktiga målet är hållbar soja och palmolja som inte bidrar till avskogning eller markomvandling och som produceras med respekt för mänskliga rättigheter.

Samarbeten

Plattformen deltar i de europeiska nätverken för soja och oljepalm: ENSI (European National Soya Initiatives) och EPOA (European Palm Oil Alliance). Ett nära samarbete har även etablerats med de danska allianserna för olja och palmolja som drivs av Etisk Handel Danmark.

Dessutom bevakar och för plattformen dialog med internationella initiativ så som IDH – The Sustainable Trade Initiative och The Collaborative Soy Initiative och med nationella aktörer så som Upphandlingsmyndigheten.

Arbetsgrupp

En första arbetsgrupp för foder har startats med deltagare från hela värdekedjan. Vid första mötet diskuterades utmaningar och förslag på inriktning för arbetsgruppen.

Kompetenshöjning

Kompetenshöjning och kunskapsutbyte är viktiga delar i plattformens arbete.

I våras genomfördes en workshop för att prata om hur vi tillsammans kan accelerera resan mot mer hållbar soja och oljepalm. Utöver en löpande omvärldsbevakning har medlemmarna fått lyssna till experter från ENSI och IDH samt träffat RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil). Senare i höst kommer ett liknande möte att äga rum med RTRS (Round Table on Responsible Soy Assocaition) som kommer berätta om deras arbete utifrån kommande avskogningsdirektiv.

Den 9 november organiserar plattformen tillsammans med WWF Sverige ett öppet frukostseminarium om hållbarhetsutmaningar kopplade till soja och palmolja.

Styrgrupp

På årsmötet 12 oktober valdes en plattformens styrgrupp. Den består av medlemmar som representerar plattformens intressenter och väljs på ett år.

Ordinarie ledamöter:

  • Sara Vikman Areskär, Lantmännen
  • Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen
  • Filip Ekander, Svensk Dagligvaruhandel
  • Christina Snöbohm, WWF Sverige
  • Örjan Bartholdsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Suppleanter:

  • Pontus Thuresson, Foder & Spannmål
  • Victoria Olsson, Arla Sverige
  • Sofia Strandberg, Coop Sverige
  • Olle Forshed, WWF Sverige
  • Henrik Lindholm, ETI Sverige

Vill du veta mer?

Svenska plattformen för riskgrödor är i en expansiv fas och välkomnar nya medlemmar från olika delar av leverantörsledet.

Är du intresserad? Läs mer på plattformens hemsida eller kontakta Plattformens koordinator Miriam Thunborg på miriam.thundborg@etisverige.se.

Bild: Lansering av Svenska plattformen för riskgrödor 8 april 2022. © ETI Sverige