16 oktober 2023

Påverkansbrev från svenska företag om EU:s direktiv om due diligence

Flera stora svenska företag uppmanar Sveriges regering att inta en tydlig position i linje med internationella ramverk i pågående EU-förhandlingar om det nya direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Bakom brevet står bland annat Ericsson, ICA, IKEA och Volvo Cars.

Det kommande direktivet introducerar krav på företag att etablera due diligence-processer för att identifiera, förhindra och begränsa negativ påverkan på människor och miljö i sina värdekedjor. Processerna bygger på internationella etablerade ramverk från FN och OECD, vilket företag över hela världen bygger sitt arbete kring idag.

EU-förhandlingarna är nu i sitt slutskede, men efter lobbying från flera medlemsstater, däribland Sverige, riskerar direktivet att frångå de etablerade ramverken och underminera utvecklingen som skett inom området. Detta menar en grupp svenska företag som arbetar aktivt med att säkra ansvarsfulla värdekedjor. Deras gemensamma budskap har framförts i ett brev till näringsminister Ebba Busch.

”Direktivet har potential att etablera en gemensam spelplan och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter. För att detta ska bli fallet är det avgörande att direktivet baseras på existerande ramverk, och använder sig av etablerade definitioner och principer för företags ansvar i värdekedjan, säger”

Kristina Areskog Bjurling, gruppchef hållbarhet, Axfood

Brevet, som koordinerats av ETI Sverige, lyfter sex punkter för att säkerställa ett effektivt direktiv i linje med etablerade ramverk:

  1. Använd etablerade definitioner och basera kraven på existerande ramverk.
  2. Due diligence ska vara riskbaserat, d.v.s. fokuserar på de allvarligaste riskerna för människor och miljö.
  3. Kraven ska täcka hela värdekedjan, samtliga sektorer och företag.
  4. Säkerställ att företag fokuserar på egna aktiviteter och hur dessa påverkar mänskliga rättigheter i värdekedjan.
  5. Basera ansvarsutkrävande på etablerade koncept kring företagsansvar.
  6. Uppmana till och premiera transparens.

Företag som har skrivit under: Arvid Nordquist, Axfood, Ericsson, ICA Sverige, IKEA (Inter IKEA Group och Ingka Group), Lidl Sverige, Luleå Lokaltrafik, Menigo Foodservice, Open Air Group, Soltech Energy, Systembolaget, Telia Company, Volvo Cars Group.

Läs brevet i sin helhet här.
An English version can be downloaded here.

Artikeln har även publicerats i Aktuell Hållbarhet 16 oktober 2023.

Kontakt

Det är fortfarande möjligt för företag att skriva under brevet. Om ditt företag är intresserad kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.

För frågor rörande press kontakta Christopher Atapattu Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.