18 november 2022

Samverkan för mänskliga rättigheter inom livsmedel & dryck

ETI Sveriges arbetsgrupp livsmedel & dryck verkar för att förbättra arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter inom svenska livsmedels- och dryckeskedjor. Gruppen samlar de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, Systembolaget samt livsmedelsföretag. Här berättar vi om några av de aktiviteter som gruppen arbetar med och som är under uppstart.

Fattigdomsåtagande

Alla gruppens företagsmedlemmar har antagit ett åtagande om att verka för att minska fattigdom i sina leverantörsled i linje med FN:s Globala Mål 1.

Mer konkret handlar åtagandet om att tillsammans med berörda intressenter analysera grundorsaker till fattigdom i företagens leverantörsled samt de risker dessa bidrar till. Analysen ska syfta till att identifiera strukturella utmaningar för fattigdomsbekämpning i leverantörsländerna samt orsaker som går att finna i företagens egna inköpsprocesser, på leverantörsnivå, och i bristen på sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

Åtagandet ligger till grund för arbetsgruppens arbete och under 2023 kommer en aktivitetsplan kopplat till åtagandet att utvecklas.

Frukt och grönt i Marocko

I april 2022 publicerade Coop och Oxfam en Human Rights Impact Assessment (HRIA) på citrusfrukter från Marocko som visade på allvarliga kränkningar inklusive sexuella trakasserier, tvångsarbete och låga löner. Marocko är ett viktigt produktionsland för flera av arbetsgruppens medlemmar som nu ska starta ett projekt för att adressera gemensamma risker och driva förbättringar tillsammans med aktörer i Marocko. Fokus kommer att ligga på odling av handplockad frukt och grönsaker, så som citrus, tomater och bär.

Projektet utförs av ETI Sverige tillsammans med Oxfam och kommer att samla företag och intressenter i leverantörsledet. Under 2023 kommer fyra rundabordssamtal (ett fysiskt, tre digitala) att hållas där projektets deltagare ska identifiera och fördjupa sig kring tre prioriterade frågor. Projektet kommer att koppla till såväl företags inköpsmetoder som åtgärder på lokal och nationell nivå i Marocko.

Sesam i Sudan

I Sudan odlas och produceras en betydande andel av världens produktion av sesamfrön, som används i tahini och hummus. Samtidigt har Sudan identifierats av flera medlemmar som ett högriskland gällande mänskliga rättigheter. Transparensen i leverantörskedjan är låg och det finns begränsad information om arbetsförhållanden och hur risk för kränkningar av mänskliga rättigheter följs upp i leverantörsledet.

I samarbete med Ergon Associates kommer gruppen att genomföra en sektorgenomlysning och riskanalys av leverantörsledet. Arbetet sätts i gång i början på 2023.

Ytterligare arbetsspår

Några andra arbetsspår som gruppen arbetar med är att risker kopplat till mänskliga rättigheter i grönsaksodling i Sverige, påverkansarbete, ökat samarbete med riskanalyser (Human Rights Impact Assessments eller liknande) och thailändska bärplockares arbets- och levnadsvillkor.

Vill du veta mer?

Arbetsgruppen för livsmedel och dryck är i en expansiv fas och välkomnar nya medlemmar från olika delar av leverantörsledet.

Är du intresserad? Kontakta gärna arbetsgruppens projektledare Christopher Riddselius, christopher.riddselius@etisverige.se.