Medlemmar åtar sig att:

 • Följa och respektera ETI Sveriges stadgar och principer.
 • Arbeta för hållbara affärsmetoder som respekterar människor, samhälle och miljö:
 1. Ha strategier och riktlinjer för respekt för människor, samhälle och miljö som minst ska omfatta ETI Sveriges uppförandekod.
 2. Arbeta aktivt med human rights due diligence i linje med ETI Sveriges principer.
 3. Verka för ökad transparens och spårbarhet i värdekedjan.
 4. Verka för att hållbara inköpsmetoder bidrar till förbättrade förutsättningar för människor, miljö och samhälle i värdekedjan.
 5. Stödja rätten till fackföreningsfrihet, facklig organisering och andra former av arbetstagarrepresentation via demokratiska valprocesser.
 6. Motverka diskriminering och trakasserier i värdekedjan enligt konvention 190.
 7. Undvika handelspartners som har verksamhet i länder som är föremål för handelssanktion av FN, EU eller svenska myndigheter, såtillvida detta inte strider mot rådande lagstiftning (exempelvis offentlig upphandling).
 8. Verka för en rättvis omställning (just transition) med anständiga arbetsvillkor och nya jobb som är hållbara för människor och miljö i linje med Agenda 2030 mål 8.
 • Använda sitt inflytande för att stärka hållbara affärsmetoder i hela värdekedjan.
 • Årligen rapportera om aktiviteter, resultat och planer i förhållande till ovan nämnda skyldigheter samt kunna visa kontinuerlig förbättring. Rapporten är tillgänglig för allmänheten. Medlemmarna kan välja att inte göra rapporten för anmälningsåret offentligt tillgänglig.
 • Betala den årliga medlemsavgiften.

Organisationer, inklusive fack och civilsamhällsorganisationer, åtar sig att stödja företag att uppfylla ovan nämnda medlemsåtaganden. 

Uteslutning

I linje med ETI Sveriges stadgar kan en medlem som inte följer sina åtaganden eller bryter mot andemeningen i ETI Sveriges principer uteslutas. Det gäller även företagsmedlemmar som efter ett år inte publikt rapporterat om sitt arbete.