Ethical Trading Initiative Sverige (ETI Sverige) är en medlemsorganisation som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer.

Vårt syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Detta görs genom att:

  • Samla och utveckla kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörsled med ett rättighetsbaserat fokus
  • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörsledet
  • Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten i producentländer och i Sverige
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

Våra systerorganisationer

Vi är en del av Joint Ethical Trading Initiatives (JETI) med systerorganisationer i Storbritannien, Norge och Danmark. Genom våra 350 medlemmar når vi 50 miljoner arbetare globalt. 

Vår organisation

ETI Sverige är en ideell förening som grundades i december 2019. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och medel från Sida. Följande dokument ligger till grund för vårt arbete.