Ethical Trading Initiative Sverige är en medlemsorganisation som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer.

Vårt syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Detta görs genom att:

  • Samla och utveckla kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörsled med ett rättighetsbaserat fokus
  • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörsledet
  • Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten i producentländer och i Sverige
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

Vi är en del av Joint Ethical Trading Initiative (JETI) som tillsammans samlar expertis, resurser och ett nätverk av ledande aktörer inom hållbara leverantörsled.

Våra systerorganisationer

Vi arbetar i nära samarbete med våra systerorganisationer i Storbritannien, Norge och Danmark. Genom våra 350 medlemmar når vi 50 miljoner arbetare globalt. 

Vår organisation

ETI Sverige är en ideell förening som grundades i december 2019. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och medel från Sida. Följande dokument ligger till grund för vårt arbete.