Viveka Risberg, Ordförande ETI Sverige

Programansvarig Hållbar Produktion och Konsumtion, Axfoundation

Viveka Risberg är programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation och har tidigare arbetat som CSR-chef på H&M i Bangladesh och som kanslichef på Swedwatch. Viveka har även en bakgrund som musiker, grafisk formgivare, copywriter och social entreprenör.

”Min personliga hållbarhetsresa började i Bangladesh 2005 och jag bär med mig komplexiteten i vad jag såg och lärde mig där. Arbetstillfällen leder till utveckling men maktförhållandet mellan storföretag och anställda är skev, och prispressen enorm. Den obalansen gynnar varken demokrati, välfärd eller hållbar utveckling. Mycket har gått framåt sedan 2005 men de mest grundläggande frågorna är lika aktuella idag: låg lön, extrema arbetstider, hälsorisker och liten möjlighet till facklig organisering för miljontals människor som tillverkar vår mat och våra prylar. Jag har jobbat med de här frågorna sedan dess, på företag, inom civilsamhället och nu på Axfoundation. Min insyn i olika plattformar har gjort mig övertygad om vikten av samarbete mellan företag, fack och civilsamhälle i de här frågorna. ETI är den bästa plattformen för det arbetet.”

Magnus Kjellsson, Vice ordf. ETI Sverige

Internationell sekreterare, Unionen

Magnus Kjellsson är internationell sekreterare på Unionen och har lång erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet och mänskliga rättigheter tillsammans med svenska multinationella företag. 

Genom sitt arbete i internationella fackliga federationer har han ett väl utbyggt kontaktnät med fackförbund och olika intressenter runt om i världen. Magnus har förutom en betydande utredarerfarenhet även meriter från Regeringskansliet och arbetet med Global Deal för starkare social dialog mellan regeringar, företag och fackförbund. 

På senare tid har han även arbetat i flera internationella bistånds- och samarbetsprojekt som konkret syftar till att förbättra människors levnadsvillkor i länder som Kambodja, Malaysia, Indien och Sydafrika. 

Hanna Björk

Hållbarhetschef, Västtrafik

Hanna Björk är hållbarhetschef på Västtrafik och arbetar med utvecklingsfrågor rörande hållbara transporter och stadsutveckling, med fokus på miljömässig och social hållbarhet. I hållbarhetsgruppen på Västtrafik drivs frågor rörande miljö- och klimat, som bland annat inkluderar storskalig elektrifiering samt frågor rörande en socialt hållbar kollektivtrafik. Med över tjugo år av expertis på området arbetar Hanna brett och i samarbete med svenska, nordiska och internationella partners för att möta framtida utmaningar.

Hanna är även styrelseledamot i CSR Västsverige, Sveriges största CSR-nätverk, ledamot i IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhetsråd för hållbart samhälle samt ledamot i kommittén för hållbar utveckling i den internationella branschorganisationen UITP.

Hanna Helgesdotter

Hållbarhetsansvarig, Systembolaget

Hanna Helgesdotter arbetar som hållbarhetsansvarig på Systembolaget där hon fokuserar på att driva Systembolagets processer kopplat till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Hanna ansvarar också för Systembolagets intressentsamverkan i leverantörskedjan och har de senaste sex åren arbetat med olika former av uppföljning, utbildning och riskanalys i Systembolagets globala leverantörskedjor.

”I det här arbetet har det blivit tydligt hur viktigt det är att företag samarbetar med andra aktörer i sitt leverantörskedjearbete, både för att kunna identifiera olika former av problem men kanske framförallt för att få bättre förståelse för hur vi genom vår inköpskraft kan bidra till att åtgärda dem. Därför känns det extra spännande att få vara med i ETI Sveriges arbete som möjliggör denna sorts samverkan mellan olika typer av aktörer.”

Hanna Nelson

Policychef, Oxfam

Hanna Nelson är policychef på Oxfam Sverige. Hon leder organisationens arbete med policy och påverkan gentemot beslutsfattare, bland annat med fokus på jämlikhet, företags ansvar och rättvisa leverantörsled. 

Hanna är även rådgivare till tankesmedjan Global Utveckling. Hon har tidigare arbetat med Agenda 2030/De globala målen för hållbar utveckling i flera år och i olika roller, bland annat som samordnare för civila samhället under FN-förhandlingarna för agendan och senast på sekretariatet för den av regeringen tillsatta Agenda 2030-delegationen. 

Karin Lindehoff

Enhetschef, Handelsanställdas förbund

Karin Lindehoff arbetar som enhetschef för Medlems- och organiseringsenheten på Handelsanställdas förbund där fokus är att öka medlemmarnas inflytande över sitt arbete och sina liv. 

”Jag är övertygad om att facklig organisering är det effektivaste sättet att möjliggöra hållbara globala leverantörsled.Genom organisering kan arbetare göra sina röster hörda vilket är en nödvändighet för att säkra mänskliga rättigheter i leverantörsleden. Jag har höga förhoppningar om att flerpartsinitiativ som ETI Sverige, där allas perspektiv på komplexiteten med leverantörskedjor kommer fram, har potential att göra verklig skillnad.”

Kristina Areskog Bjurling

Gruppchef Hållbarhet, Axfood

Kristina Areskog Bjurling är Gruppchef Hållbarhet på Dagab Inköp & Logistik som är en del av Axfood. Hon ansvarar för att Axfoods uppförandekod följs i de globala leverantörsleden samt för att driva Axfoods hållbarhetsmål för ansvarsfulla inköp. 

Kristina har varit med och startat organisationerna Fair Action och Swedwatch, där hon även har arbetat som researcher och projektansvarig i ett flertal år. Hon har producerat många rapporter och filmer om etisk handel, inklusive tillverkning av leksaker, kläder samt produktion för offentlig sektor. 

Philippe Fernström

Chef för Policy, påverkan och kommunikation, Union to Union

Philippe Fernström är chef för Policy, påverkan och kommunikation på Union to Union. Union to Union är LO, TCO och Sacos organisation för internationellt utvecklingssamarbete som tillsammans arbetar globalt för facklig utveckling, kunskap och demokrati. 

Philippe har en bakgrund som bland annat public affairs-ansvarig samt press- och opinionschef på Unionen. Han anser att flerpartssamarbete där näringsliv, fackförbund, offentlig sektor och civilsamhället möts för att identifiera och arbeta för mänskliga rättigheter är det optimala tillvägagångssättet. 

”Alla inblandade får förståelse för varandras infallsvinklar och blir tillsammans starka och trovärdiga gentemot beslutsfattare. Jag är övertygad om att ETI har en enormt viktig roll att spela för att identifiera konkreta åtgärder för en schystare värld där företag, arbetstagare samt miljö och klimat alla är vinnare.”