Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

ETI Sverige kan behöva spara och behandla dina personuppgifter, såsom kontaktperson för ert medlemskap i ETI Sverige eller vid frivillig mottagande av information rörande ETI Sverige. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha kontakt genom mejlutskick och, i vissa fall, telefonkontakt. ETI Sverige vill kunna bjuda in till möten, informera i allmänna frågor och kunna följa upp medlemmars åtaganden, såsom betalda medlemsavgifter (för mer information, se ETI Sveriges principdeklaration).

Insamling av personuppgifter

Vi får medlemmars uppgifter genom medlemsansökningsformuläret som medlemmen själva fyller i och signerar. Detta är en förutsättning för att ett medlemsavtal ska kunna ingås. 

Icke-medlemmars uppgifter samlas in på olika sätt. Antingen har icke-medlemmen själv kontaktat ETI Sverige och därmed själva bidragit med kontaktuppgifter. I vissa fall har ETI Sverige arbetat med uppsökande verksamhet för att informera möjliga intressenter om ETI Sverige. I dessa fall har informationen kommit från öppna, allmänt tillgängliga källor (såsom företagets egen hemsida) och begränsar sig till namn och kontaktuppgifter till arbetsplatsen. 

Hantering av dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredje part. Undantag kan ske om vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Medlemmars uppgifter sparas i högst två år efter utträde ur ETI Sverige. Icke-medlemmars uppgifter sparas så länge som de inte drar tillbaka godkännandet – då raderas det omgående.

Dina rättigheter

ETI Sverige följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Som icke-medlem har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Som medlem har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen och då föreslå en annan kontaktperson för medlemskapet. 

Kontakta oss

Du har rätt att kontakta ETI Sverige om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@etisweden.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.