DEL I — Om ETI Sverige

Ramverk för JETI

Joint Ethical Trading Initiatives (JETI) inkluderar ETI Sverige, Etisk handel Norge, Etisk Handel Danmark samt Ethical Trading Initiative i Storbritannien. JETI:s arbete grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Ramverken och JETI:s strategier syftar till uppfyllelse av De Globala målen. JETI:s principer är i överensstämmelse med UN Global Compact.

Om ETI Sverige

Ethical Trading Initiative Sverige (ETI Sverige) är en ideell och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation för företag, bransch-, fackliga och civilsamhällesorganisationer samt offentliga aktörer. Som resurscenter och genom samverkan driver ETI Sverige hållbara affärsmetoder och ansvarsfullt leverantörsarbete i linje med ovan nämnda ramverk samt EU-lagstiftning gällande hållbarhetsrapportering (CSRD), Due Diligence (CSDDD) och tvångsarbete. ETI Sveriges syfte är att främja hållbara affärsmetoder i dessa kedjor så att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, liksom berörda lokalsamhällen och miljön.

 • Samla expertis och driva kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörskedjor med ett rättighetsbaserat fokus genom såväl praktisk empiri som på vetenskaplig grund.
 • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörskedjor.
 • Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten.
 • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

Hållbara affärsmetoder

Begreppet hållbara affärsmetoder hänvisar till Responsible Business Conduct (RBC) i OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Hållbara affärsmetoder gäller för alla företag som köper varor och tjänster, oavsett ägandeförhållande, storlek eller bransch.

Även om många företag vill agera hållbart kan det vara en stor utmaning att implementera det i praktiken. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), och påföljande OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct, har varit banbrytande för att nå en internationell överenskommelse om tillvägagångssätt och hur man arbetar för hållbara affärsmetoder genom due diligence.

Ansvarsfullt leverantörsarbete

Tillbörlig aktsamhet (due diligence) för företag i fråga om hållbarhet innebär ett riskbaserat tillvägagångssätt för att respektera och skydda människor, samhälle och miljö i sin egen verksamhet och i hela värdekedjan. Här ingår även gottgörelse i händelse av skada eller åverkan som drabbat rättighetshavare. Ansvaret gäller oberoende av staters förmåga och/eller vilja att fullgöra sina egna skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter. Processen är kontinuerlig och utåtriktad genom att den involverar intressenter och kommuniceras.

DEL II — Medlemsåtaganden

Medlemmar i ETI Sverige åtar sig att:

 1. Följa och respektera ETI Sveriges stadgar och principdeklaration.
 2. Arbeta för hållbara affärsmetoder som respekterar människor, samhälle och miljö.
  • Ha strategier och riktlinjer för respekt för människor, samhälle och miljö som minst ska omfatta ETI Sveriges riktlinjer för hållbara affärsmetoder (del III).
  • Arbeta aktivt med due diligence i linje med ETI Sveriges principdeklaration.
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i värdekedjan.
  • Verka för att hållbara inköpsmetoder bidrar till förbättrade förutsättningar för människor, miljö och samhälle i värdekedjan.
  • Stödja rätten till föreningsfrihet, facklig organisering och andra former av arbetstagarrepresentation via demokratiska valprocesser samt främja social dialog.
  • Verka för jämställdhet och motverka våld och trakasserier i enlighet med ILO-konvention nr 190.
  • Undvika handelspartner som har verksamhet i länder som är föremål för handelssanktion av FN, EU eller svenska myndigheter, såtillvida detta inte strider mot rådande lagstiftning .
  • Verka för en rättvis omställning (just transition) med anständiga arbetsvillkor och nya jobb som är hållbara för människor och miljö i linje med Agenda 2030.
 3. Använda sitt inflytande för att stärka hållbara affärsmetoder i hela värdekedjan.
 4. Årligen rapportera om aktiviteter, resultat och planer i förhållande till ovan nämnda skyldigheter samt kunna visa kontinuerlig förbättring och aktivt arbete i linje med principdeklarationen. Rapporten är tillgänglig för allmänheten. Medlemmarna kan välja att inte göra rapporten för anmälningsåret offentligt tillgänglig.
 5. Betala den årliga medlemsavgiften.

Uteslutning

I linje med ETI Sveriges stadgar kan medlem som inte följer sina åtaganden eller bryter mot andemeningen i principdeklarationen uteslutas. Det gäller även företagsmedlemmar som inte publicerat en årsrapport efter två påminnelser.

DEL III – Medlemsåtagande gällande uppförandekod

ETI Sveriges uppförandekod är baserad på internationellt erkända FN-ramverk och ILO-konventioner och fastställer minimistandarder. Nationell lagstiftning måste respekteras i leverantörsländerna. I de fall där internationell rätt och nationell lagstiftning reglerar samma frågor som dessa riktlinjer ska högsta standard tillämpas.

ETI Sveriges medlemmar ska arbeta aktivt med ETI Sveriges uppförandekod såväl i den egna verksamheten som i leverantörskedjan. Medlems egen uppförandekod ska överensstämma med ETI Sveriges, enligt nedan:

Tvångsarbete/slavarbete ILO-konvention nr 29 och 105

 • Det ska inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.
 • Arbetstagare ska inte vara skyldiga att erlägga deposition eller identitetshandlingar till arbetsgivaren och får utan dröjsmål säga upp sin anställning.

Facklig organisering och kollektivförhandlingar ILO-konvention nr 87, 98, 135 och 154

 • Arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller etablera fackföreningar på egen begäran och för att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte blanda sig i, hindra eller motverka facklig organisering eller kollektiva förhandlingar.
 • Fackliga representanter ska inte diskrimineras eller förhindras att utföra sitt fackliga arbete.
 • Om rätten till föreningsfrihet och/eller kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag ska arbetsgivaren underlätta och inte förhindra alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.

Barnarbete FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO-konvention nr 138, 182 och 79, ILO-rekommendation nr 146

 • Lägsta ålder för arbetstagare ska inte vara lägre än 15 år och i linje med:
  • nationell lägsta ålder för anställning, eller
  • lägsta ålder för obligatorisk skolgång
  • med högsta ålder som gällande. Om lokalt lägsta ålder är 14 år i överensstämmelse med undantaget i ILO-konvention 138 kan detta godtas.
 • Nyrekrytering i strid med ovanstående minimiålder ska inte äga rum.
 • Barn under 18 år ska inte utföra arbete som skadar deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.
 • Handlingsplaner ska inrättas för att tidigt avveckla barnarbete som strider mot ILO-konventionerna 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och meddelas till relevant personal och andra intressenter. Stödinsatser ska sättas in där barn ges möjlighet till utbildning tills barnet inte längre är i skolåldern.

Diskriminering ILO-konvention nr 100 och 111 och FN:s konvention mot diskriminering

 • Diskriminering när det gäller anställning, ersättning, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering baserat på etnicitet, kast, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt arbete eller politisk anknytning ska inte förekomma.
 • Skydd måste upprättas mot sexuellt, hotfullt, missbrukande eller exploaterande beteende, och mot diskriminering eller uppsägning på orimlig grund, t.ex. äktenskap, graviditet, föräldrastatus eller HIV-smitta.

Våld och trakasserier FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

 • Fysisk misshandel, övergrepp, straff eller hot om detsamma är förbjudet. Det gäller även sexuella eller andra övergrepp och övriga former av förnedring.

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet ILO-konvention nr 155 och rekommendation nr 164

 • Åtgärder ska vidtas för att garantera arbetstagarna en säker och hälsosam arbetsmiljö. Farliga kemikalier och andra ämnen måste hanteras korrekt. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador som följd av, eller relaterade till, arbetsplatsförhållandena.
 • Leverantören ska se till att arbetsmiljöarbetet sker på ett systematiskt sätt så att risker kan upptäckas, bedömas och förebyggas, detta ska ske i dialog med arbetstagarna. 
 • Arbetstagare ska erhålla regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning. Hälso- och säkerhetsutbildning ska upprepas för nyanställda och omplacerade arbetstagare.
 • Arbetstagare ska ha tillgång till hygieniska och rena sanitära anläggningar samt rent dricksvatten. Om möjligt ska arbetsgivaren också erbjuda faciliteter för säker lagring av mat.
 • Om arbetsgivaren erbjuder boende ska det vara rent, säkert, tillräckligt ventilerat och med tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten.

Lön ILO-konvention nr 131

 • Löner till arbetstagare för en normal arbetsvecka ska överensstämma med nationella minimilöner eller branschstandard, det högsta gäller. Lönen ska så långt det är möjligt vara tillräcklig för att möta grundläggande behov, inklusive vissa besparingar. 
 • Löneförhållanden och villkor för utbetalning av lön ska vara skriftligt avtalade när anställningen påbörjas. Avtalet måste vara förståeligt för arbetstagaren.
 • Löneavdrag som disciplinåtgärd är inte tillåtet.

Arbetstid ILO-konvention nr 1 och 14

 • Arbetstiden ska överensstämma med nationell lagstiftning eller branschstandard och inte överstiga arbetstid som formuleras i gällande internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka ska generellt sett inte överstiga 48 timmar.
 • Arbetstagare ska ha minst en dags ledighet per 7 dagar.
 • Övertidsarbete ska vara begränsat och frivilligt och enbart utnyttjas vid särskilda förhållanden. Den rekommenderade maximala övertiden är 12 timmar per vecka, dvs en total arbetstid om 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan accepteras om det regleras i kollektivavtal eller nationell lag.
 • Arbetstagare ska alltid ha övertidsersättning för utfört arbete utöver normal arbetstid (se avsnitt 8.1 ovan), minst i enlighet med gällande lagar.

Trygga anställningsformer ILO konvention nr C175

 • Förpliktelser mot arbetstagare, i enlighet med internationella konventioner, nationella lagar och förordningar om trygg anställning, ska inte kringgås genom användning av korttidsanställning (t ex användning av kontraktsarbetare och dagarbetare), underleverantörer eller andra anställningsförhållanden.
 • Varje arbetstagare ska inneha ett anställningsavtal på ett språk hen förstår.
 • Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade med avseende på längd, innehåll och ansvar.

Marginaliserade samhällen ILO C169

 • Produktion och användning av naturresurser ska inte bidra till förstörelse av resurs- och inkomstgrunder för ursprungsbefolkningar eller andra marginaliserade samhällen, till exempel genom beslagtagande av stora markområden eller oansvarigt användande av vatten eller andra naturresurser som befolkningsgrupper är beroende av.

Miljö och klimat

 • Åtgärder för att minska negativa effekter på hälsa och miljö i hela värdekedjan ska vidtas genom minimering av utsläpp till luft, mark och vatten främjande av effektiv och hållbar resursanvändning inklusive användning av energi och vatten. Den lokala miljön på och runt produktionsplatsen ska inte skadas av föroreningar.
 • Växthusgasutsläpp i produktion eller transport ska minimeras. 
 • Nationell miljölagstiftning och föreskrifter ska följas och relevanta utsläppstillstånd ska erhållas.
 • Användning av skadliga kemikalier och bekämpningsmedel ska minimeras. 
 • Biologisk mångfald ska värnas och främjas.

Korruption FN:s konvention mot korruption

 • Alla former av bestickning är oacceptabla, såsom användning av alternativa kanaler eller medel för att säkerställa olagliga privata eller arbetsrelaterade fördelar för kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda samt statliga tjänstemän/kvinnor.

Beslutad av grundarmötet den 12 december 2019 med ett tillägg på årsmötet den 15 april 2020 och revideringar godkända av årsmötet den 25 april 2023.