Stadgarna beslutade på grundarmötet den 12 december 2019.

§ 1. Ethical Trading Initiative Sweden 

Ethical Trading Initiative Sweden (ETI Sweden) är en ideell förening med säte i Stockholm. Föreningen är en medlemsorganisation i vilken organisationer och företag som uppfyller kraven (se §3) kan vara medlemmar. 

§ 2. Ändamål 

ETI Sweden är en ideell och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation för företag, bransch-, fackliga och civilsamhällesorganisationer samt offentliga aktörer. Som resurscenter och genom samverkan driver ETI Sweden hållbara affärsmetoder och ansvarsfullt leverantörsarbete. ETI Swedens syfte är att främja hållbara affärsmetoder i dessa kedjor så att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, liksom berörda lokalsamhällen och miljön. Detta görs genom att: 

1. Samla och driva kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörskedjor med ett rättighetsbaserat fokus (Rättighetsbärarens perspektiv och deltagande är centralt.)

2. Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörskedjor 

3. Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten 

4. Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

§ 3. Medlemskap och avgifter 

ETI Swedens medlemskategorier är företag/arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer. Nätverk kan vara medlemmar under förutsättning att de är registrerade organisationer. Föreningen är inte öppen för individuella medlemskap. ETI Swedens styrelse godkänner ansökningar om medlemskap. 

Medlemsavgiften föreslås av styrelsen och beslutas av Årsmötet. Medlemsavgiften är differentierad utifrån medlemmens storlek och organisationsform. Styrelsen kan utesluta medlemmar med hänvisning till § 8. Styrelsen informerar årsmötet om eventuella uteslutningar och avslagna medlemsansökningar. 

§ 4. Årsmötet 

Årsmötet är ETI Swedens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen senast före utgången av april. Styrelsens ordförande kallar till årsmöte senast sex (6) veckor före. Årsmötet leds av en extern person på uppdrag av styrelsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet. Årsmötet tar beslut med enkel majoritet bland närvarande medlemmar, förutom stadgeändringar och ändringar av principdeklarationen som kräver 2/3 av rösterna från de närvarande medlemmarna. Varje medlem har en röst på årsmötet. Vid lika röstetal gäller den mening, som årsmötets ordförande biträder.  

§ 4.1. På årsmötet ska följande punkter förekomma: 

1. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av justerare, tillika rösträknare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av styrelsens årsbokslut samt behandling och fastställande av  verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Beslut om medlemsavgift för påföljande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av åtta (8) styrelseledamöter och åtta (8) suppleanter
13. Val av revisor/revisorer
14. Val av valberedning
15. Motioner
16. Styrelsens förslag till årsmötet
17. Ev. ändringar av principdeklarationen för ETI Sweden  

§ 4.2. Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller när minst en tredjedel av medlemmarna eller när revisorerna skriftligen så begär. Skriftlig kallelse skall sändas ut senast två (2) veckor före extra årsmöte. Extra årsmöte behandlar endast de ärenden som angetts i kallelsen. 

§ 4.3 Stadgeändringar/Ändringar i principdeklarationen 

Stadgeändring beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring och ändringar i principdeklarationen fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Omröstning ska ske öppet. 

§ 5. Styrelsen 

§ 5.1. Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av en (1) ordförande, ytterligare åtta (8) ledamöter och åtta (8) suppleanter. 

Styrelsen har en ordförande som väljs av årsmötet. 

Styrelsen ska bestå av två (2) representanter från fackliga organisationer, två (2) representanter från civilsamhällesorganisationer, en (1) representant från offentlig sektor och tre (3) representanter från företag/arbetsgivareorganisationer. 

Styrelsen har samma antal personliga suppleanter som antalet ledamöter (8), vilka inträder i ledamots ställe på styrelsemöten vid förfall samt inträder i ledamots ställe om ledamot avsäger sig uppdraget i förtid. Personlig suppleant behöver inte komma från samma organisation som ledamoten, men ska representera samma kategori. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på årsmötet, på en period av två år. 

Styrelsen väljer vice ordförande inom sig liksom övriga funktioner och arbetsgrupper efter behov. Styrelsen kallas av ordförande i samarbete med kansliets verksamhetschef, med minst en veckas varsel. Styrelsemöten hålls när styrelsen så beslutar eller när minst hälften av styrelseledamöterna kräver det. 

§ 5.2. Styrelsens uppgifter 

  • Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningen och ska säkerställa en för ändamålet erforderlig organisation. 
  • Styrelsen ansvarar för att verksamhet bedrivs i linje med ändamålet (se §2). 
  • Styrelsen rapporterar arbetet till årsmötet årligen i en skriftlig verksamhetsberättelse. 
  • Styrelsen anställer verksamhetschef för att driva föreningen och fastslå verksamhetsplan och budget. 

§ 5.3. Beslut i styrelsen 

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst avgörandet. 

§ 5.4. Styrelsemedlems avgång 

Om ledamot avgår från styrelsen träder den personliga suppleanten in i dess ställe till dess ordinarie årsmöte valt ny ledamot. Om Ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny ordförande. Ordförandens suppleant blir inte automatiskt styrelsens ordförande. 

§ 5.5. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av minst två ledamöter i förening eller av ordförande och verksamhetschef tillsammans. 

§ 6. Valberedning 

Valberedningen bereder val av ordförande, styrelsens medlemmar och revisor. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedning väljer inom sig ordförande. Valberedningen består av två-tre (2-3) representanter från medlemmarna. 

Valberedningens uppdrag är att till årsmöte föreslå ledamöter och suppleanter. Valberedningen ska säkerställa att medlemskategorierna är väl representerade i styrelsen. 

§ 7. Verksamhetschef 

Verksamhetschefen har ansvar för den löpande verksamheten och att den bedrivs i enlighet med ändamålet (se §2) samt rapporterar till styrelsen och deltar i styrelsens sammankomster. Verksamhetschefen har förslagsrätt i styrelsen. 

§ 8. Uteslutning av medlem 

Medlemmar som agerar i strid med sina skyldigheter som beskrivs i stadgar eller principdeklarationen kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan överklagas till årsmötet. 

§ 9. Upplösning av föreningen 

Ordinarie årsmöte kan fatta beslut om upplösning av föreningen om minst hälften av föreningens medlemmar närvarar vid årsmötet. Icke närvarande medlemmar kan representeras med fullmakt och således räknas in som närvarande medlemmar. Beslut om upplösning kräver minst två tredjedels majoritet. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens ändamål, i enlighet med §2. Förslag framtas av styrelsen. 

§ 10. Revisor/Revision 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens årsredovisning ska granskas av föreningens revisor. Revisionsberättelsen presenteras vid årsmötet. Årsredovisningen skall överlämnas till revisorn för granskning senast sex (6) veckor före årsmötet. 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses ett registrerat revisionsbolag. 

§ 11 Utträde 

Medlem äger rätt att när som helst utgå ur föreningen. Erlagd medlemsavgift för innevarande räkenskapsår återbetalas inte vid utträde. Uppsägning av medlemskap ska ske senast 30 september innevarande år för att undvika medlemsavgift nästkommande år.