I Sverige använder vi årligen stora mängder grödor som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Svenska plattformen för riskgrödor stödjer svenska organisationer i arbetet med mer hållbara riskgrödor.

Plattformens medlemmar står bakom den gemensamma visionen att genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande bidra till en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.

Utifrån den egna organisationens förutsättningar verkar medlemmarna för att de riskgrödor som når svenska konsumenter produceras mer hållbart. Plattformen kommer till en början fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Plattformen lanserades i april 2022 efter initiativ från Axfoundation, som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer undersökt hur de bäst kan samarbeta kring frågorna. 

Plattformen koordineras av ETI Sverige och bygger vidare på de samarbeten kring både soja och palmolja som har funnits i Sverige sedan 2014.

Medlemmar

Plattformens medlemmar representera stora delar av värdekedjan från foder- och livsmedelsframställning, livsmedelsproducenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer. 

Medlemmar: AAK Sverige, Arla, Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Dafgårds, Foder & Spannmål, Fontana, Guldfågeln, HKScan Sverige, ICA Gruppen, Ingelsta Kalkon, KLS Ugglarps, Kosmetik- och hygienföretagen, Kronfågel, Lantmännen, Lidl Sverige, Livsmedelsföretagen, LRF Mjölk, Martin & Servera, Menigo, Nestlé Sverige, Norvida, Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Svenska Köttföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Fågel, Svenskt Kött och WWF Sverige.

Utmaningarna med riskgrödor 

Vi är beroende av olika typer av grödor som insatsvaror i det vi producerar och konsumerar. Med riskgrödor avses här sådana jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för den lokala och/eller globala miljön eller för de människor som på ett eller annat sätt är berörda av produktionen. 

Det kan handla om koppling till avskogning som påverkar klimatet negativt, stora förluster av biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering samt användning av kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också inslag av tvångs- och slavarbete samt att lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark. Samtidigt bidrar produktionen av dessa grödor till en ekonomisk utveckling i berörda länder. 

Palmolja – den vanligaste vegetabilisk oljan

Palmolja utvinns ur oljepalmen och är idag den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Många eftertraktade egenskaper gör att palmolja används i väldigt många produkter, allt ifrån kakor och färdiglagad mat till tvål, kosmetika och biobränsle. Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja används till djurfoder.

Nära 90 procent av palmoljan produceras i Indonesien och Malaysia där palmoljeplantagerna är extremt storskaliga. Den snabba ökningen av produktionen har skett till ett högt pris med förödande konsekvenser för miljö och människor. Mer än en tredjedel av de nya plantager som anlagts i dessa områden under de senaste tjugo åren har skett på bekostnad av tropisk skog och med stor negativ påverkan på djur, växtlighet och människor. Enligt WWF förväntas palmoljeproduktionen bli fyra gånger större år 2050 (källa: Palmolja – Världsnaturfonden WWF). 

Soja – en viktig proteinkälla 

Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och olja. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk, ägg och odling av fisk. Ur sojabönan utvinns även sojaolja som används i livsmedel men framför allt i kemisktekniska produkter likt palmolja. Sojalecitin är en vanlig tillsats i livsmedel – i allt från choklad till smoothies. Det är endast en liten del av sojan som används som mat, främst i Asien.

I takt med ökad global konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel har den globala efterfrågan på soja ökat snabbt. De senaste 50 åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats och enligt WWF förväntas sojaarealen fördubblas till år 2050 (källa: Soja – Världsnaturfonden WWF). 

Medlemmarnas åtagande 

Åtagandet i Svenska plattformen för riskgrödor består av två delar. Ett övergripande åtagande för alla medlemmar och detaljerade åtaganden för medlemmar som arbetar med de specifika riskgrödor som plattformen avser.

Varje medlem ansvarar för att säkerställa att organisationen agerar i enlighet med åtagandet samt att hantera situationen i de fall brister skulle uppstå. Plattformen har inte rätt att avkräva och/eller utfärda sanktioner mot medlemmarna.

Övergripande åtaganden

Som medlem i plattformen åtar vi oss att verka för att uppnå den gemensamma visionen om en mer hållbar produktion av och handel med riskgrödor. Det innebär att, utifrån den egna organisationens förutsättningar, verka för att de riskgrödor som når svenska konsumenter produceras mer hållbart.

Som medlemmar i Svenska plattformen för riskgrödor kommer vi:

 • dela med oss av kunskap som kan vara till gagn för plattformens arbete
 • beakta möjligheterna att samarbeta för att stödja en hållbar produktion av riskgrödor
 • utbyta lärdomar om befintliga övervaknings- och rapporteringsmekanismer inklusive metoder och resultat
 • främja samarbete som omfattar olika grödor utifrån de gemensamma utmaningar som finns i värdekedjorna av olika riskgrödor
 • stödja företag i värdekedjan med att utveckla och genomföra ambitiösa handlingsplaner för att uppnå hållbarhet och full transparens i deras leveranskedjor
 • stödja utvecklingen av policy och lagstiftning för mer hållbart producerade riskgrödor.

Detaljerande åtaganden för specifika riskgrödor 

Åtagandena för soja respektive oljepalm håller på att tas fram av medlemmarna och kommer att publiceras inom kort. Åtagandena kommer utgå ifrån befintliga åtaganden som finns i Sverige för soja och palmolja och syftar till att höja ambitionsnivån i hela värdekedjan.

Medlemskap i plattformen

Medlemskap är öppet för företag, branschorganisationer, fackliga organisationer och icke-vinstdrivande organisationer som åtar sig att uppfylla plattformens åtaganden genom att delta i aktiviteter, verka för en mer hållbar produktion och handel med riskgrödor, bidra med specifik, konkurrensneutral kunskap, samt betala stipulerad medlemsavgift.

Som medlem i Svenska plattformen för riskgrödor får du:

 • Omvärldsbevakning för soja & palmolja (vad händer gällande certifieringar, kampanjer, rapporter, befintlig och kommande lagkrav)
 • Nätverk och kunskapsutbyte med företag och organisationer i olika branscher
 • Kompetenshöjning och stöd i att bidra till en mer hållbar produktion av riskgrödor.
 • Verktyg och process för uppföljning 
 • Arbetsgrupper för att arbeta proaktivt med utmaning kopplade till riskgrödor
 • Plattform för intressentdialog
 • Internationell påverkan genom relevanta nätverk i Europa. 
 • Tillgång till plattformens expertkommitté

Medlemsavgift

Medlemmar i Svenska plattformen för riskgrödor som inte är medlemmar i ETI Sverige betalar en årlig avgift. Den gäller för hela verksamheten och ger tillgång till plattformens arbetsgrupper, aktiviteter och resurser.

Företag

Medlemsavgift beroende på omsättning:
<99 miljoner: 10 000 SEK
100 – 499 miljoner: 20 000 SEK
>500 miljoner: 35 000 SEK

Icke-vinstdrivande verksamhet

Medlemsavgift beroende på antal anställda: 
<20 anställda: 5 000 SEK
>20 anställda: 10 000 SEK

För medlemmar i ETI Sverige ingår medlemskap i plattformen utan extra kostnad. Läs mer om medlemskap i ETI Sverige.  

Kontakt

Vill du veta mer om Svenska plattformen för riskgrödor? Kontakta i så fall projektledare Miriam Thunborg på miriam.thunborg@etisverige.se eller 070 971 12 94.