Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en central del av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och tillhör ILO:s kärnkonventioner. Många av de rättigheter i arbetslivet vi idag tar för givet har åstadkommits genom fackligt arbete och kollektiva förhandlingar. För att på ett hållbart sätt säkra goda arbetsvillkor och arbetstagares inflytande i våra leverantörskedjor måste rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt respekteras.

Trots det är kränkningar av fackliga rättigheter vanligt förekommande i våra leverantörsled. De tre länder i Sydostasien med störst export till Sverige – Kina, Indien och Vietnam – är alla högriskländer för kränkningar av fackliga rättigheter. Enligt den globala fackföreningsorganisationen ITUC:s årliga genomgång av situationen för fackliga rättigheter ökar kränkningarna av dessa globalt. ITUC:s genomgång av 144 länder visar att i 80 procent inskränks rätten till kollektiva förhandlingar och 74 procent av länderna hade begränsningar i rätten att organisera sig.

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en del av ETI Sveriges uppförandekod. Tillsammans med våra medlemmar jobbar ETI Sverige aktivt för att säkra att fackliga rättigheter respekteras i leverantörsleden.

ETI Sveriges uppförandekod 

ETI Sveriges uppförandekod fastställer minimistandarder gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, klimat och korruption. Detta säger uppförandekoden om facklig organisering och kollektivförhandlingar (ILO-konvention nr 87, 98, 135 och 154):

  • Arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till, eller etablera, fackföreningar på egen begäran och ha rätt att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får inte blanda sig i, hindra eller motverka facklig organisering eller kollektiva förhandlingar.
  • Fackliga representanter ska inte diskrimineras eller hindras att utföra sitt fackliga arbete.
  • Om rätten till föreningsfrihet och/eller kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag ska arbetsgivaren underlätta och inte förhindra alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.

Guide för fackliga rättigheter i leverantörsledet

ETI Sveriges systerorganisation Etisk Handel Norge har utvecklat en guide för företag som aktivt försöker stödja rätten att organisera sig och förhandla kollektiv i leverantörsledet. 

Vill du veta mer?

För mer information om fackföreningsfrihet och ETI Sveriges arbete kontakta oss på info@etisverige.se. 

Är du intresserad av medlemskap i ETI Sverige?