Human rights due diligence

Human rights due diligence är den internationellt etablerade process för att hantera företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet. Just nu förhandlas ett EU-direktiv om obligatorisk due diligence och i Tyskland, Norge och Frankrike har lagar redan trätt i kraft. ETI Sverige erbjuder bland annat utbildning, rådgivning och möjlighet till samverkan på området.

Vad är human rights due diligence?

Human rights due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en riskhanteringsprocess för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för företags faktisk och potentiell negativa påverkan på mänskliga rättigheter.

Det skiljer sig från traditionell ”CSR compliance” i att fokus ligger på att prioritera de mest allvarligaste riskerna (salient risks) för berörda rättighetstagare och att arbeta proaktivt för att minska riskerna i hela leverantörskedjan. Arbetet ska vara systematiskt, dynamisk och vid varje steg ska relevanta intressenter involveras.

FN:s och OECD:s riktlinjer

De två ramverk som ligger till grund för human rights due diligence är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Begreppet myntades i FN:s vägledande principer 2011 och utvidgades därefter i OECD:s riktlinjer för att inkludera riskhantering av frågor som rör miljö, korruption och hållbar bolagsstyrning.

År 2018 publicerade OECD guiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Den bygger på FN:s och OECD:s definitioner och konkretiserar hur företag i praktiken genomför due diligence. Modellen bygger på sex steg:

 1. Införliva ansvarsfullt företagande i policyer och ledningssystem
 2. Identifiera och utvärdera negativ påverkan
 3. Upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
 4. Följ upp genomförande och resultat
 5. Informera om hur påverkan hanteras
 6. Arbeta för eller samverka till att negativ påverkan avhjälps vid behov
Källa: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
Översättning: Utrikesdepartementet

Lagstiftning om obligatorisk due diligence

Den 23 februari presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Förslaget bygger på FN:s och OECD:s riktlinjer samt OECD:s guide för due diligence.

Direktivet kommer att göra det obligatoriskt för företag på EU:s marknad att utföra due diligence för att hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i hela värdekedjan. Ett slutligt förslag förhandlas just nu mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsländer.

Läs en sammanfattning av direktivförslaget här.

Due diligence ingår även i andra initiativ inom EU, däribland avskogningsförordningen, batteriförordningen och den gröna taxonomin. Ett antal Europeiska länder har även antagit lagar om obligatorisk due diligence, inklusive Tyskland och Norge.

Introduktion till human rights due diligence

Vill du lära dig grunderna i human rights due diligence? I denna introduktion på en timme går Henrik Lindholm och Emilie Schultze igenom grundkrav, praktisk implementering och kommande lagkrav om due diligence.

Vad erbjuder ETI Sverige? 

På ETI Sverige hjälper vi företag att implementera human rights due diligence i enlighet med FN:s och OECD:s riktlinjer samt kommande EU-lag. Detta ingår i medlemskapet:

 • Utvärdering och årlig uppföljning av företagets due diligence-arbete
 • Kostnadsfria utbildningar för anställda
 • Verktyg och guider för due diligence-arbetet, inklusive ETI Sveriges checklista för due diligence i enlighet med FN och OECD
 • Möjlighet att delta i projekt och arbetsgrupper för fördjupat samarbete med företag och intressenter kring gemensamma utmaningar
 • Tillgång till ett nätverk för kunskapsutbyte med företag och organisationer i olika branscher

Läs mer om medlemskap i ETI Sverige.

Vill du veta mer?

För mer information om human rights due diligence kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.