Human rights due diligence

Human rights due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, hantera och redovisa företags risker kopplade till mänskliga rättigheter.

Flera länder har, eller är på väg att anta, lagar om obligatorisk human rights due diligence och på EU-nivå förbereds nu ett direktiv som väntas bli svensk lag inom några år.

På ETI Sverige får du tillgång till rådgivning, utbildning och verktyg för HRDD-arbetet, samt en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte med företag och organisationer.

Vad är human rights due diligence?

2011 antogs FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som är den globala standarden om företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter. För att följa principerna ska företag arbeta med human rights due diligence (HRDD) som beskrivs i FN:s vägledande principer och i OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Human rights due diligence är en riskhanteringsprocess som företag använder för att identifiera, förhindra, begränsa, redovisa och gottgöra sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Fokus ligger på företagets ”salient risks”, det vill säga de allvarligaste risker som företaget har möjlighet att påverka. Centralt för HRDD processen är att involvera berörda parter från relevanta intressentgrupper. 

För att vägleda företag i hur de implementerar HRDD har OECD skapat OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Guiden delar in HRDD-processen i sex steg:

 1. Förankra i policy och ledningssystem
 2. Identifiera och bedöm negativ påverkan
 3. Upphöra, förhindra och begränsa negativ påverkan
 4. Följ upp implementering och resultat
 5. Kommunicera hur negativ påverkan hanterats
 6. Gottgör negativ påverkan 

OECD:s modell ligger till grund för såväl företags arbete med HRDD och utveckling av lagstiftning på nationell och internationell nivå. 

EU:s direktiv om hållbar bolagsstyrning

I april 2020 meddelade EU:s justitiekommissionär att EU-kommissionen ska presentera en lag som kräver att företag utför due diligence av mänskliga rättigheter och miljöfrågor, som en del av kommande direktiv om hållbar bolagsstyrning.

Förslaget har fått brett stöd från såväl svenska som europeiska företag liksom från medlemsländer och civilsamhället.

I mars 2021 röstade EU-parlamentet igenom en rapport som stödjer lagkrav om due diligence och rekommenderar att lagen ska gälla för alla företag på den europeiska marknaden och omfatta hela värdekedjan.

EU-kommissionen planerar att presentera sitt förslag till direktivet om hållbar bolagsstyrning under hösten 2021.

På nationell nivå har ett antal europeiska länder antagit lagstiftning om obligatorisk HRDD, däribland Frankrike, Tyskland och Norge. Flera andra länder har lagt fram lagförslag eller åtagit sig att göra det. Sveriges regering har valt att inte presentera en nationell lag utan inväntar EU-lagstiftningen.

Vad erbjuder ETI Sverige? 

På ETI Sverige hjälper vi företag att implementera HRDD i enlighet med internationella standarder och med att förbereda sig för den kommande EU-lagen. Vårt arbete grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och på OECD:s riktlinjer för due diligence. 

Detta erbjuder vi:

 • Individuell rådgivning och årlig uppföljning av företagets due diligence-arbete i leverantörsledet
 • Utbildningar och seminarier inom due diligence och relaterade ämnen
 • Verktyg och guider för att implementera due diligence-arbetet
 • Möjlighet till samverkan inom projekt och arbetsgrupper med företag, fackföreningar och civilsamhällsorganisationer
 • Tillgång till ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med företag och organisationer i olika branscher

Utbildning i due diligence 

Varje vår och höst anordnar ETI Sverige en utbildning i due diligence. Vid sex tillfällen går vi igenom OECD:s steg för en due diligence-process, från att identifiera till att förhindra, gottgöra och redovisa företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. 

Det är möjligt att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen.

Vill du veta mer?

För mer information om human rights due diligence och ETI Sveriges arbete kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisweden.se. 

Är du intresserad av medlemskap i ETI Sverige?