Inköpsmetoder

De inköpsmetoder företag använder påverkar förutsättningarna för hållbar produktion i leverantörsleden. Hård prispress, korta ledtider, bristfälliga tekniska specifikationer och sena ändringar i kvantiteter kan alla påverka leverantörers möjligheter att erbjuda bra arbetsförhållanden. Samtidigt kan ansvarsfulla inköpsmetoder leda till ökad produktivitet, minskade finansiella och operativa risker samt mer robusta och hållbara leverantörskedjor.

När Joint Ethical Trading Initiative (JETI) tillsammans med ILO undersökte inköpsmetoders påverkan av arbetsförhållanden hos nära 1 500 leverantörer kunde de konstatera att de flesta upplevde att kraven i uppförandekoderna inte stöddes av företagens inköpsmetoder. Till exempel uppgav 64 procent av de tillfrågade leverantörerna att köparna endast utvärderade dem baserat på pris, ledtider och kvalitet, inte efter arbetarnas situation. 

Trots detta finns det en stark koppling mellan inköpsmetoder och arbetsförhållanden i företags leverantörsled. Både FN och OECD betonar vikten av att anpassa interna processer som inköpsfunktionen för att förebygga risker och kränkningar av mänskliga rättigheter – en central del i företags arbete med human rights due diligence.

Genom att implementera ansvarsfulla inköpsmetoder kan företag inte bara förbättra arbetsförhållanden och hantera risker. De kan också bygga bättre relationer med sina leverantörer och utveckla mer robusta, kostnadseffektiva leverantörsled.

Vad gör ETI Sverige?

Att koppla leverantörers efterlevnad av uppförandekod till komplexa inköpsmetoder är inte alltid en enkel process. På ETI Sverige erbjuder vi rådgivning inom ansvarsfulla inköpsmetoder och har tillgång till bred expertis genom JETI-nätverket. 

Under 2023-2025 har medlemmar i ETI Sverige möjlighet att delta i ETI:s projekt Responsible Purchasing Practices in General Manufacturing. Projektet hjälper företag att implementera ansvarsfulla inköpsmetoder enligt ramverket Common Framework for Responsible Purchasing Practices.

I JETI-guiden Guide to buying responsibly får du en introduktion till inköpsmetoder och dess koppling till arbetsförhållanden hos leverantörer. Guiden vänder sig till inköpare och personer på ledningsnivå och beskriver hur företag kan utveckla och implementera ansvarsfulla inköpsmetoder för att förbättra arbetsförhållanden och hantera risken i leverantörsledet.

Vill du veta mer?

För mer information om inköpsmetoder och ETI Sveriges arbete vänligen kontakta info@etisverige.se. 

Läs mer om medlemskap i ETI Sverige