Rättvis grön omställning

Den nödvändiga klimatomställningen vi står inför kommer att påverka globala leverantörsled såväl som arbetsmarknader. Skiftet till en fossilfri ekonomi har skapat behov av ny teknik och ökat efterfrågan på vissa råvaror och produkter, till exempel innovationskritiska metaller och mineral. Denna omställning har en potential att skapa nya jobb inom gröna sektorer samtidigt som vi ställs inför nya risker kopplade till mänskliga rättigheter när leverantörskedjor förändras.

Rättvis grön omställning handlar om hur vi ska få en rättvis klimatomställning där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samverkar. Det kan vara hur vi säkerställer att mineraler för till exempel batteritillverkning bryts på ett sätt som respekterar både arbetares och lokalbefolknings rättigheter. Det kan också handla om arbetsförhållanden i leverantörskedjan för solceller och vindkraftverk, såväl som rättvisa villkor för de som förlorar sina arbeten på grund av det pågående skiftet i ekonomin.

Vad gör ETI Sverige?

Förändringarna som sker kommer att påverka riskbilden för både mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globala leverantörsled. Därför arbetar ETI Sverige tillsammans med våra medlemmar för att utveckla metoder och lösningar på de utmaningar som kommer med klimatomställningen.

En sådan utmaning är den ökade efterfrågan på batterier för att elektrifiera transportsektorn. Medlemmar inom offentlig sektor har därför startat en arbetsgrupp där de tillsammans med organisationer och experter utvecklar kraven gällande batteritillverkning hos leverantörer av transporttjänster. Mer information finns här.

Vill du veta mer?

För mer information om Rättvis grön omställning och ETI Sveriges arbete kontakta Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisverige.se.

Är du intresserad av medlemskap i ETI Sverige?