Nedan finns ett urval av allmänt tillgängliga resurser. Samtliga resurser finns på medlemssidan Resurser för medlemmar.


Human rights due diligence framework

Ethical Trading Initiative

Guiden går igenom hur företag utför human rights due diligence för att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Den betonar vikten av samverkan med berörda intressentgrupper inklusive fackföreningar och människorättsorganisationer.

Access to remedy: Practical guidance for companies

Ethical Trading Initiative

Guiden ger företag vägledning i att gottgöra kränkningar av mänskliga rättigheter som ägt rum i deras leverantörsled. Den går igenom praktiska steg för att identifiera, bedöma och hantera olika typer av människorättskränkningar samt hur företag kan implementera en strategi för gottgörelsearbetet.

Guide to buying responsibly

Joint Ethical Trading Initiative (JETI)

Guiden beskriver hur företag utvecklar och implementerar ansvarsfulla inköpsmetoder. Den riktar sig till inköpschefer, inköpare och andra som jobbar nära inköpsfunktioner på företag och bygger på resultaten av en undersökning som utförts i samarbete med Sedex.

Roadmap to implement freedom of association, collective bargaining and worker representation

Etisk Handel Norge

Detta resurspaket vänder sig till företag med globala leverantörskedjor. Det innehåller en färdplan samt verktyg för hur företag kan stärka fackföreningsfrihet, kollektiva förhandlingar och representation av arbetstagare hos sina leverantörer.

Social dialogue and worker consultation

Ethical Trading Initiative

Denna korta guide syftar till att ge klarhet om vad social dialog är och hur det kan användas för att förbättra arbetsförhållanden i globala leverantörsled. Den går även igenom praktiska steg som företag kan ta för att etablera social dialog hos sina leverantörer.

Living wages in global supply chains: A new agenda for business

Joint Ethical Trading Initiative (JETI)

Guiden syftar till att hjälpa företag att förstå den bredare kontexten gällande levnadslön och deras möjlighet att påverka lönefrågan. Den understryker vikten av breda samarbeten och ger praktiska tips på hur företag kan agera för att driva långsiktig förändring.

Base code guidance: Modern Slavery

Ethical Trading Initiative

Guiden går igenom vad modernt slaveri är och hur företag kan identifiera och hantera förekomst av modernt slaveri genom sina processer för due diligence. Den innehåller såväl exempel som praktiska steg för att hjälpa företag med riskhanteringsarbetet.

Ethical recruitment practices and forced labour in China: Guidelines for employers

Ethical Trading Initiative

Guiden ger arbetsgivare i Kina rekommendationer i hur de man kan hantera risker kopplade till tvångsarbete i verksamheten. Den fokuserar främst på etiska rekryteringsmetoder och bygger på undersökningar som gjorts på arbetsplatser i Kina.

State imposed forced labour (SIFL): What companies need to know

Ethical Trading Initiative

Denna korta guide går igenom vad statsunderstött tvångsarbete är och vad företag kan göra för att hantera det, individuellt och i samverkan med företag och intressentorganisationer.