Medlemsavgift

Företag (inklusive offentligt ägda) – medlemsavgift baserad på omsättning:

 • <100 miljoner: 20 000 SEK
 • 100 – 499 miljoner: 40 000 SEK
 • 500 – 999 miljoner: 60 000 SEK
 • 1 – 10 miljarder: 90 000 SEK
 • >10 miljarder: 120 000 SEK

Branschorganisationer: 30 000 SEK 
Fackförbund: 30 000 SEK
Stiftelse: 30 000 SEK

Civilsamhällesorganisationer:

 • <20 anställda/mindre nätverk: 5 000 SEK
 • >20 anställda: 30 000 SEK

Region: 120 000 SEK
Kommun (inkl. centrala inköpsfunktioner):

 • <200 000 invånare: 15 000 SEK
 • >200 000 invånare: 30 000 SEK

Enskild förvaltning eller bolag inom region/kommun – medlemsavgift baserad på omsättning:

 • <1 miljard: 20 000 SEK
 • >1 miljard: 30 000 SEK
 • >6 miljarder: 50 000 SEK

Statlig myndighet:

 • <1 000 anställda: 20 000 SEK
 • >1 000 anställda: 30 000 SEK
 • >5 000 anställda: 40 000 SEK

Medlemsavgift anpassas beroende på inträdesdatum:

 • Medlem anmäld 1/1 – 30/6: full årsavgift
 • Medlem anmäld 1/7 – 30/9: 50 % av årsavgiften
 • Medlem anmäld 1/10 – 31/12: 25 % av årsavgiften

Flera företag i samma koncern

Företagsstrukturer ser väldigt olika ut och det finns olika modeller som går att tillämpa när flera företag i samma koncern söker medlemskap i ETI Sverige.

Grundläggande är att medlemsföretag i ETI Sverige åtar sig att arbeta för hållbara leverantörsled i linje med ETI Sveriges principdeklaration och betalar den årliga medlemsavgiften. Avgiften baseras normalt på varje företags omsättning, men i de fall flera företag inom samma koncern ansöker om medlemskap kan ett gruppmedlemskap medges, alternativt en mängdrabatt.

Gruppmedlemskap är en bra modell för flera företag i en koncern med ett samordnat leverantörsansvarsarbete som utgår från en gemensam uppförandekod. Det kan i detta scenario vara av värde att även moderbolaget blir medlem, t.ex. i de fall leverantörsansvarsarbetet utgår från en central uppförandekod hos moderbolaget, eller om moderbolaget har en inköpande funktion. Det är dock inte obligatoriskt att moderföretaget blir medlem, frågan avgörs av de sökande företagen.

Beslut om gruppmedlemskap tas av ETI Sveriges styrelse, baserat på information som kansliet bereder om de sökande företagen.

Modell 1: Gruppmedlemskap med gemensam avgift

Flera företag inom samma koncern kan ingå gruppmedlemskap förutsatt att:

 • det finns centrala policyer och uppförandekod gällande leverantörsansvar,
 • att företagen har svenska organisationsnummer,
 • att företagen verkar inom samma bransch eller varumärken, och
 • att den årliga medlemsutvärderingen kan göras för alla företag vid ett tillfälle.

Modell 2: Separata medlemskap med mängdrabatt

Flera företag inom samma koncern kan ansöka om separata medlemskap och få rabatterade medlemsavgifter.

Företagen tecknar separata åtaganden via separata ansökningar. Medlemsavgiften baseras på vardera företags omsättning. Förutsatt att minst två företag inom samma koncern blir medlemmar utfaller en mängdrabatt per företag enligt matrisen nedan.

Rabattstruktur

Organisationer med medlemmar

Organisationer (nätverk, branschorganisationer och centralorganisationer) som har företag, offentliga aktörer, civilsamhälles eller fackliga organisationer som medlemmar kan ansöka om medlemskap i ETI Sverige. Dessa organisationer kommer granskas enligt samma krav som övriga medlemmar.

Organisationens medlemmar kommer inte att räknas som medlemmar i ETI Sverige. Däremot kommer organisationens medlemmar få 50% rabatt på utbildningar och andra aktiviteter som är kostnadsbelagda för ickemedlemmar.

Utträde enligt ETI Sveriges stadgar

Medlem äger rätt att när som helst utgå ur föreningen. Erlagd medlemsavgift för innevarande räkenskapsår återbetalas inte vid utträde. Uppsägning av medlemskap ska ske senast 30 september innevarande år för att undvika medlemsavgift nästkommande år.